Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Comunitat autònoma de La Rioja

Normativa: Art. 31 Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la comunitat autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits.

Base liquidable fins (euros)Quota íntegra (euros)Reste base liquidable fins (euros)Tipus percentatge aplicable
Escala aplicable en l'exercici 2020 pels contribuents residents en este exercici en esta comunitat autònoma
0,00 0,00 12.450,00 9,00
12.450,00 1.120,50 7.750,00 11,60
20.200,00 2.019,50 15.000,00 14,60
35.200,00 4.209,50 14.800,00 18,80
50.000,00 6.991,90 10.000,00 19,50
60.000,00 8.941,90 60.000,00 25,00
120.000,00 23.941,90 D'ara endavant 27,00