Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Comunitat autònoma d'Aragón

Normativa: Art. 110-1 del Text Refós de les disposicions dictades per la comunitat autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decrete Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre.

Base liquidable fins (euros)Quota íntegra (euros)Reste base liquidable fins (euros)Tipus aplicable (%)
Escala aplicable en l'exercici 2020 pels contribuents residents en este exercici en esta comunitat autònoma
0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,50
20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50
34.000,00 4.352,75 16.000,00 19,00
50.000,00 7.392,75 10.000,00 21,00
60.000,00 9.492,75 10.000,00 22,00
70.000,00 11.692,75 20.000,00 22,50
90.000,00 16.192,75 40.000,00 23,50
130.000,00 25.592,75 20.000,00 24,50
150.000,00 30.492,75 D'ara endavant 25,00