Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Comunitat Autònoma de Canàries

Normativa: Art. 18 bis Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la comunitat autònoma en matèria de tributs cedits, aprovat per Decrete-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril.

Base liquidable des de (euros)Quota íntegra (euros)Reste base liquidable fins (euros)Tipus aplicable (%)
Escala aplicable en l'exercici 2020 pels contribuents residents en este exercici en esta comunitat autònoma
0,00 0,00 12.450,00 9,00
12.450,01 1.120,50 5.257,20 11,50
17.707,21 1.725,08 15.300,00 14,00
33.007,21 3.867,08 20.400,00 18,50
53.407,21 7.641,08 36.592,80 23,50
90.000,01 16.240,39 30.000,00 25,00
120.000,01 23.740,39 D'ara endavant 26,00