Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Comunitat autònoma de Cantabria

Normativa: Art. 1 del Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decrete Legislatiu 62/2008, de 19 de juny.

Base liquidable (euros)Quota íntegra (euros)Reste base liquidable  (euros)Tipus aplicable (%)
Escala aplicable en l'exercici  2020 pels contribuents residents en este exercici en esta comunitat autònoma
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 13.800,00 15,00
34.000,00 4.182,75 12.000,00 18,50
46.000,00 6.402,75 14.000,00 19,50
60.000,00 9.132,75 30.000,00 24,50
90.000,00 16.482,75 D'ara endavant 25,50