Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Comunitat autònoma de Cantàbria

Normativa:Art. 1 del Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny.

Base liquidable (euros)Quota íntegra (euros)Resta base liquidable  (euros)Tipus aplicable (%)
Escala aplicable a l'exercici 2020 pels contribuents residents en l'esmentat exercici en esta Comunitat Autònoma
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 13.800,00 15,00
34.000,00 4.182,75 12.000,00 18,50
46.000,00 6.402,75 14.000,00 19,50
60.000,00 9.132,75 30.000,00 24,50
90.000,00 16.482,75 D'ara endavant 25,50