Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Comunitat de Castilla y León

Normativa: Art. 1 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decrete Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre.

Base liquidable fins (euros)Quota íntegra (euros)Reste base liquidable fins (euros)Tipus aplicable (%)
Escala aplicable en l'exercici 2020 pels contribuents residents en este exercici en esta comunitat autònoma
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 14,00
35.200,00 4.212,75 18.207,20,00 18,50
53.407,20,00 7.581,08 D'ara endavant 21,50