Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

En general

La determinació de les quotes íntegres de l'IRPF es realitza a partir dels dos components en els que es dividix la base liquidable del contribuent:

  • Base liquidable general a la que s'apliquen els tipus progressius de les escales estatal i autonòmica.
  • Base liquidable de l'estalvi a la que s'apliquen els tipus dels seus corresponents escales estatal i autonòmica.

    Sobre este esquema general s'incorporen determinades especialitats derivades, per una part, de la pròpia naturalesa de l'IRPF com tribut cedit parcialment a les comunitats autònomes i, per una altra, del règim liquidatori específic assignat al mínim personal i familiar, a les rendes exemptes, excepte per a determinar el tipus de gravamen aplicable als restants rendes, també denominades "rendes exemptes amb progressivitat" i a les anualitats per aliments a favor dels fills satisfetes per decisió judicial.

Gravamen estatal i gravamen autonòmic

L'IRPF és un impost cedit amb caràcter parcial, amb el límit del 50 per 100, en els termes establits en la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, modificada, per última vegada a l'efecte de l'IRPF, per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre (BOE del 19).

Com a conseqüència de la cessió de l'IRPF, dins del procediment liquidatori de l'impost es distingixen dos fases: una estatal i una altra autonòmica. Així, tant la base liquidable general com la base liquidable de l'estalvi se sotmeten a un gravamen estatal i a un gravamen autonòmic, que donen lloc a una quota estatal i una altra autonòmica. A partir d'esta última, es determina la part de deute tributari que se cedix a cada comunitat autònoma de règim comuna.

Quant a la quota autonòmica, cal destacar que les comunitats autònomes de règim comuna poden, d'acord amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre (BOE del 19),  assumir competències normatives en la determinació de l'import del mínim personal i familiar aplicable per al càlcul del gravamen autonòmic i sobre l'escala autonòmica aplicable a la base liquidable general.

Pel que fa a l'import del mínim personal i familiar aplicable per al càlcul del gravamen autonòmic, tant les comunitats autònomes d'Illes Balears, de Catalunya  i de La Rioja com les Comunitats de Castilla y León i de Madrid, han aprovat els imports del mínim personal i familiar que hauran d'utilitzar els contribuents residents el 2020 en el seu territori per al càlcul del gravamen autonòmic. Estos imports es comenten en el Capítol 14.

A la Comunitat de Castilla y León (perquè els seus imports no diferixen) així com a la resta de les comunitats autònomes que no han exercit tal competència normativa, se'ls aplica els imports del mínim personal i familiar establit en la Llei de l'IRPF.

Quant a les escales autonòmiques, totes les Comunitats autònomes tenen aprovades, de conformitat amb el que preveu l'article 46 de la Llei 22/2009, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comuna i Ciutats amb Estatut d'Autonomia, i en l'article 74 de la Llei de l'IRPF, les corresponents escales autonòmiques aplicables en l'exercici 2020 que més avance es detallen.

No obstant això, als contribuents amb residència habitual a Ceuta i Melilla els resulta aplicable l'escala autonòmica recollida en l'article 65 de la Llei del IRFF (disposició addicional trenta-dosena Llei IRPF).

Així mateix, en el cas de contribuents amb residència habitual a l'estranger per concórrer alguna de les circumstàncies a les que es referix els articles 8.2 i 10.1 de la Llei de l'IRPF, la determinació de la quota íntegra total presenta certes especialitats comentari del qual es realitza en un apartat específic d'este Capítol ("Gravamen aplicable a contribuents de l'IRPF residents a l'estranger ")

Aplicació del mínim personal i familiar

Normativa: Arts. 63.1.2º i 74.1.2º Llei IRPF

Per tal d'assegurar un mateix estalvi fiscal per a tots els contribuents amb igual situació personal i familiar, sigui quin sigui el seu nivell de rendes, en l'actual Llei de l'IRPF el mínim personal i familiar no reduïx la renda del període impositiu, sinó que forma part de la base liquidable general fins l'import d'esta última i, si escau, de la base liquidable de l'estalvi per la resta.

L'aplicació del mínim personal i familiar i la determinació de les quotes íntegres de l'IRPF, es representen de forma gràfica en l' esquema que figura en el següent apartat: