Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol

Normativa: Art. 93.2.e) Llei IRPF

Atenció : ténga en compte que el  règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol es comenta en el Capítol 2.

Les persones físiques que adquirisquen la seua residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol i que opten per tributar per l'Impost sobre la Renda de no Residents, amb les regles especials en l'article 93.2 de la Llei de l'IRPF, mantenint la condició de contribuents per l'IRPF durant el període impositiu en què s'efectue el canvi de residència i durant els cinc períodes impositius següents se'ls aplicarà les següents escales:

 1. A la base liquidable, excepte la part de la mateixa corresponent a les rendes a què es referix l'article 25.1.f) del text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents (dividends i altres rendiments derivats de la participació en els fons propis d'una entitat, interessos i altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis, i guanys patrimonials que es posen de manifest amb motiu de transmissions d'elements patrimonials), se li aplicaran els tipus que s'indiquen en la següent escala:

  Base liquidable fins (euros)Tipus aplicable (%)
  Fins 600.000 24
  Des de 600.000,01 euros d'ara endavant 45
 2. A la part de la base liquidable corresponent a les rendes a què es referix l'article 25.1.f) del text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents (dividends i altres rendiments derivats de la participació en els fons propis d'una entitat, interessos i altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis, i guanys patrimonials que es posen de manifest amb motiu de transmissions d'elements patrimonials), se li aplicaran els tipus que s'indiquen en la següent escala:

  Base liquidable fins (euros)Incremente en quota íntegra estatal  (euros)Reste base liquidable de l'estalvi fins (euros)Tipus aplicable (%)
  0 0 6.000 19
  6.000,00 1.140 44.000 21
  50.000,00 10.380 D'ara endavant 23