Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Exemple: deducció per lloguer d'habitatge habitual

El senyor M.A.V. té des de l'exercici 2006 el seu habitatge habitual en lloguer i ha vingut deduint-se per este concepte en l'IRPF. En l'exercici 2020 ha satisfet per este concepte a l'arrendador la quantitat de 6.900 euros anuals.

La base imposable general del contribuent en l'exercici 2020, que tributa de forma individual, ha ascendit a 21.500 euros i la base imposable de l'estalvi a 600 euros.

Determinar l'import de la deducció pel lloguer de l'habitatge habitual en l'exercici 2020.

Solució:

Quantitats satisfetes pel lloguer de l'habitatge habitual = 6.900

Base màxima de la deducció :

Al ser seu base imposable superior a 17.707,20 euros, la base màxima de deducció es determinarà restant de 9.040 euros el resultat de multiplicar per 1,4125 la diferència entre la base imposable i 17.707,20 euros anuals.

És a dir: 9.040 – [1,4125 x (22.100 – 17.707,20)] = 2.835,17

Import de la deducció: (2.835,17 x 10,05 %) = 284,93

L'import de la deducció així determinat es farà constar en les caselles [0562] i [0563] de la declaració  consignant a cada una d'elles el 50 per 100 del total de la deducció.

És a dir, 284,93 x 50% = 142,46.