Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Règim transitori

La Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries (BOE del dia 28) ha suprimit, amb efectes des de l'1 de gener de 2015, la deducció per lloguer de l'habitatge habitual.

No obstant això, per als contribuents que venien deduint-se per lloguer amb anterioritat s'introduïx un règim transitori que els permet seguir disfrutant de la deducció en els mateixos termes i amb les mateixes condicions existents a 31 de desembre de 2014.

A qui s'aplica el règim transitori?

Podran aplicar la deducció per lloguer de l'habitatge habitual els contribuents que complisquen les següents condicions:

 1. Que hagueren celebrat un contracte d'arrendament amb anterioritat a 1 de gener de 2015 pel qual hagueren satisfet, amb anterioritat a esta data, quantitats pel lloguer del seu habitatge habitual.

  El contribuent tindrà dret a la deducció per lloguer d'habitatge habitual durant els períodes impositius en els que, com a conseqüència de la seua pròrroga, es mantinga la vigència del contracte d'arrendament celebrat amb anterioritat a 1 de gener de 2015.

  No obstant això, la subscripció d'un nou contracte d'arrendament sobre el mateix habitatge habitual a la finalització del contracte inicial o per a modificar les condicions pactades, entre d'altres, el preu del lloguer, es considera, als exclusius efectes de l'aplicació del règim transitori, com continuació de l'anterior, pel que no impedirà el dret a seguir practicant la deducció.

  D'igual manera es considerarà, als exclusius efectes de l'aplicació del règim transitori, com continuació de l'anterior la subscripció d'un nou contracte d'arrendament en els supòsits de canvi d'arrendador per transmissió de l'habitatge, com ara substitució de l'antic arrendador pel seu hereu per causa de defunció del primer, compravenda o dació en pagament.

 2. Que hagueren tingut dret a la deducció per lloguer de l'habitatge habitual en relació amb les quantitats satisfetes pel lloguer d'este habitatge en un període impositiu meritat amb anterioritat a 1 de gener de 2015.

  S'aplicarà el règim transitori si el contracte es va celebrar amb anterioritat a 2015 encara que el 2014 i/o exercicis anteriors no s'haja aplicat la deducció per lloguer d'habitatge habitual malgrat haver-se complit els requisits per a la seua aplicació.

Com s'aplica la deducció en el règim transitori

La disposició transitòria quinzena de la Llei d'IRPF manté, per als contribuents que tinguen dret al règim transitori, l'aplicació de la regulació continguda en els articles 67.1, 68.7 i 77.1 de la Llei de l'impost, en la seua redacció en vigor a 31 de desembre de 2014.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

Sense perjudici de la deducció per lloguer d'habitatge habitual que, si escau, haguera aprovat cada comunitat autònoma per a l'exercici 2020, els contribuents podran deduir el 10,05 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu pel lloguer del seu habitatge habitual, sempre que seu base imposable siga inferior a 24.107,20 euros anuals.

La base imposable del contribuent està formada per la suma de les quantitats consignades en les caselles [0435] (base imposable general) i [0460] (base imposable de l'estalvi) de la declaració.

Base màxima de la deducció

La base màxima d'esta deducció és de:

 1. 9.040 euros anuals, quan la base imposable siga igual o inferior a 17.707,20 euros anuals.
 2. 9.040 – [1,4125 x (BI – 17.707,20)], quan la base imposable estiga compresa entre 17.707,20 i 24.107, 20 euros anuals.

  Sent BI la base imposable del contribuent. És a dir, la suma de les quantitats reflectides en les caselles [0435] (base imposable general) i [0460] (base imposable de l'estalvi) de la declaració.

Important: els contribuents amb dret a l'aplicació del règim transitori de la qual base imposable, en els termes anteriorment comentats, siga igual o superior a 24.107,20 euros anuals, en tributació individual o en tributació conjunta, no podran aplicar aquesta deducció.