Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Concepte d'adquisició i de rehabilitació de la vivenda habitual

Concepte d'adquisició de vivenda habitual

Se entiende por adquisición de vivienda habitual, a efectos de deducción, la adquisición en sentido jurídico del derecho de propiedad o pleno dominio de la misma, aunque éste sea compartido, siendo indiferente el negocio jurídico que la origine.Així, l'adquisició podrà efectuar-se per compravenda, permuta, herència, llegat o donació.S'exclou, doncs, del concepte d'adquisició vàlid per a l'aplicació de la deducció, l'adquisició de la nuda propietat, usdefruit o altres drets reals de plaer o gaudi sobre la vivenda habitual.

La deducció per adquisició de vivenda habitual només podrà aplicar-se si anteriorment a l'1 de gener de 2013 s'hauria adquirit jurídicament la propietat de la mateixa.És a dir, si anteriorment a l'esmentada data es presenten el contracte (títol) i la tradició o lliurament de l'habitatge (manera).

Precisions:

  • En els supòsits de nul·litat matrimonial, divorci o separació judicial, el contribuent podrà continuar practicant esta deducció per les quantitats satisfetes en el període impositiu per a l'adquisició de la qual va ser durant la vigència del matrimoni la seua vivenda habitual, sempre que continue tenint esta condició per als fills comuns i el progenitor en la companyia del qual queden.

    També podrà practicar deducció per les quantitats satisfetes, en el seu cas, per a l'adquisició de l'habitatge que constituïsca o vaja a constituir la seua vivenda habitual, amb el límit conjunt de 9.040 euros anuals.

  • Es reconeix el dret d'aplicar-se la deducció per inversió en vivenda habitual fins i tot no sent titular del ple domini quan es tracte de supòsits en els quals la vivenda habitual es va adquirir originàriament en plena propietat pels cònjuges a favor indivís o per a la societat conjugal, i, constituint aquella la vivenda habitual d'ambdós i dels seus fills menors, sobrevé el desmembrament del domini, no voluntàriament, sinó mortis causa per la mort d'un dels cònjuges, i l'habitatge continue constituint la residència habitual de la unitat familiar. Vegeu sobre això la Resolució del TEAC de 8 maig 2014 en recurs extraordinari d'alçada per a unificació de criteri.

  • En cas d'extinció d'un condomini sobre la vivenda habitual a partir de l'1 de gener de 2013, si una de les parts obté el 100 per 100 de l'habitatge, tindrà dret a aplicar-se el 100 per 100 de la deducció per adquisició de vivenda habitual, fins a un total de 9.040 euros de base, sempre que s'haguera aplicat en un exercici anterior a 2013 l'esmentada deducció en el percentatge corresponent a la seua participació en el condomini.

    En este cas l'aplicació de la deducció per la part adquirida fins a completar el 100 per 100 del ple domini de l'immoble tindrà com a límit l'import que hauria tingut de dret a deduir-se des de la data d'extinció del condomini el comuner que deixa de ser titular de l'immoble si l'esmentada extinció no haguera tingut lloc.La deducció estarà condicionada també que al comuner que deixa de ser propietari no se li haguera esgotat a la data d'extinció del condomini la possibilitat de continuar practicant la deducció per adquisició de vivenda habitual.Vegeu sobre això la Resolució del TEAC d'1 d'octubre de 2020 en recurs extraordinari d'alçada per a unificació de criteri.

Concepte de rehabilitació de vivenda habitual

Normativa:Art. 55.5 Reglament IRPF

A efectes d'esta modalitat de deducció, es considera rehabilitació de vivenda habitual les obres realitzades en la mateixa que hagen complit qualssevol dels següents requisits:

  1. Que les obres hagen sigut qualificades o declarades com a actuació protegida en matèria de rehabilitació d'habitatges, en els termes previstos al Reial Decret 1186/1998, de 12 de juny, sobre mesures de finançament d'actuacions protegides en matèria d'habitatge i terra del Pla 1998-2001 (BOE del 26);al Reial Decret 1/2002, d'11 de gener, sobre mesures de finançament d'actuacions protegides en matèria d'habitatge i terra del Pla 2001-2005 (BOE del 12);al Reial Decret 801/2005, d'1 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Estatal 2005-2008, per a afavorir l'accés dels ciutadans a l'habitatge, al Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla Estatal d'Vivenda i Rehabilitació 2009-2012 (BOE del 24) ”;al Reial Decret 106/2018, de 9 de març, pel que es regula el Pla Estatal d'Vivenda 2018-2021 (BOE del 10).
  2. Que les obres tinguen per objecte principal la reconstrucció de l'habitatge mitjançant la consolidació i el tractament de les estructures, façanes o cobertes i altres d'anàlogues, sempre que el cost global de les operacions de rehabilitació excedisca del 25 per 100 del preu d'adquisició si s'haguera efectuat l'adquisició durant els dos anys immediatament anteriors a l'inici de les obres de rehabilitació o, en un altre cas, del valor de mercat que tinguera l'habitatge en el moment de l'esmentat inici.A estos efectes, es descomptarà del preu d'adquisició o del valor de mercat de l'habitatge la part proporcional corresponent a terra.

Recorde:les obres de rehabilitació de la vivenda habitual donaran dret a la deducció quan s'hagen satisfet quantitats per tal concepte anteriorment a 1 de gener de 2013, sempre que a més les obres s'hagen acabat abans d'1 de gener de 2017.