Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Percentatges de deducció

Els percentatges de deducció aplicables en l'adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual són els que s'indiquen en el quadre següent:

Percentatges de deducció per inversió en l'adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual
InversióTram estatal de la deduccióTram autonòmic de la deducció
Catalunya Restants Comunitats Autònomes (2)
Amb caràcter general Règim especial (1)
Inversió realitzada a l'exercici fins a 9.040 euros 7,5% 7,5% 9% 7,5%

Notes al quadre:

(1)  El règim especial (9%) és aplicable pels contribuents residents en la Comunitat Autònoma de Catalunya que van adquirir la seua vivenda habitual abans del 30-07-2011 (no inclou la rehabilitació de vivenda habitual) i es troben en alguna de les següents situacions:

  • Tindre 32 anys o menys d'edat en la data de meritació de l'Impost.
  • Haver estat a l'atur durant 183 dies o més durant l'exercici.
  • Tindre un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.
  • Formar part d'una unitat familiar que incloga almenys un fill en la data de meritació de l'IRPF.

Per a poder gaudir del percentatge del 9 per 100 de deducció, és necessari que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar, no siga superior a 30.000 euros.En cas de tributació conjunta, este límit es computa de manera individual per a cadascun dels contribuents que tinga de dret a la deducció per haver realitzat inversions en la vivenda habitual a l'exercici.(Tornar)

(2) Inclou les restants Comunitats Autònomes de règim comú i les Ciutats amb Estatut d'Autonomia de Ceuta i Melilla a què s'aplica l'article 78.2 de la Llei IRPF, a la redacció en vigor a 31 de desembre de 2012.(Tornar)