Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Qui té dret a esta deducció?

Tindran dret a aplicar el règim de deducció per inversió en vivenda habitual per les quantitats satisfetes a l'exercici les 2020, els contribuents que complisquen els següents requisits:

  1. Si es tracta d'adquisició de vivenda habitual, quan l'habitatge s'haja adquirit jurídicament anteriorment a 1 de gener de 2013.
  2. Si es tracta d'obres de rehabilitació de la vivenda habitual, quan s'hagen satisfet quantitats per tal concepte anteriorment a 1 de gener de 2013, sempre que a més les obres s'acabaren abans d'1 de gener de 2017.

En tot cas, és necessari que el contribuent haja practicat la deducció per inversió en vivenda habitual en relació amb les quantitats satisfetes per a l'adquisició o rehabilitació de l'esmentat habitatge en un període impositiu meritat anteriorment a 1 de gener de 2013, tret que no haguera pogut practicar-se per no superar a les quantitats invertides en habitatges anteriors, en la mesura que hagueren sigut objecte de deducció en integrar bases efectives de deducció, més, en el seu cas, l'import de guanys patrimonials exempts per reinversió.