Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Quantitats satisfetes a l'exercici amb dret a deducció

Amb subjecció al límit de 9.040 euros, establit amb caràcter general, la base de la deducció està constituïda per les quantitats satisfetes a l'exercici, incloses les despeses originades que hagen anat a càrrec del contribuent i en el cas de finançament alié la amortització, els interessos i altres despeses derivats de la mateixa.Poden citar-se, entre altres, els següents:honoraris d'arquitecte i aparellador, llicència d'obres, declaració d'obra nova, despeses de notaria i registre, Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, IVA, etc.

Tot això, sense perjudici del resultat que done la comprovació de la situació patrimonial del contribuent, en els termes anteriorment comentats