Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Aspectes a tindre en compte per a la seua aplicació

1. Contribuents que poden aplicar la deducció

Poden aplicar esta deducció els contribuents  de l'IRPF que realitzen activitats econòmiques i que complisquen els requisits per a ser considerats com a entitat de reduïda dimensió, en l'exercici en què s'obtinguen els rendiments objecte d'inversió.

Vegeu el concepte d'entitat de reduïda dimensió que es comenta en el Capítol 7.

2. Objecte i base de la deducció

Donaran dret a la deducció els  rendiments nets d'activitats econòmiques dels exercicis 2019 o del 2020 que s'invertisquen el 2020  en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques exercides pel contribuent.

A estos efectes s'entén que els rendiments nets d'activitats econòmiques del període impositiu són objecte d'inversió quan s'invertisca una quantia equivalent a la part de la base liquidable general positiva del període impositiu que corresponga a tals rendiments, sense que en cap cas la mateixa quantia puga entendre's invertida en més d'un actiu.

La base de la deducció serà la quantia invertida, açò és, la part de la base liquidable general positiva del període impositiu corresponent als rendiments nets d'activitats econòmiques del període impositiu objecte d'inversió en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries.

3. Termini per a realitzar la inversió

La inversió en elements patrimonials afectes a activitats econòmiques haurà de realitzar-se durant el període impositiu en què s'obtinguen els rendiments objecte de reinversió o durant el període impositiu següent.

El dret a l'aplicació de la deducció es produirà durant el període impositiu en què es realitza la inversió, si bé, estarà condicionat a l'afectació de l'element patrimonial a l'activitat econòmica dins del termini d'inversió.

La inversió s'entendrà efectuada en la data en què es produïsca la posada a disposició dels elements patrimonials, fins i tot en el supòsit d'elements patrimonials que siguen objecte dels contractes d'arrendament financer als que es referix l'apartat 1 de la disposició addicional setena de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre disciplina i intervenció de les entitats de crèdit. No obstant això, en este últim cas, la deducció estarà condicionada, amb caràcter resolutori, a l'exercici de l'opció de compra.

La posada a disposició dels elements patrimonials ha de ser entesa com disponibilitat de la cosa objecte del contracte, açò és, l'entrega de la mateixa que constituïx el manera d'adquisició del domini per part de l'adquirent.

La deducció es practicarà en la quota íntegra corresponent al període impositiu en què s'efectue la inversió.

4. Percentatge de deducció

  • 5 per 100, amb caràcter general
  • 2,5 per 100, en els següents casos:

    a) Si en l'exercici en el que es van obtindre els rendiments reinvertits es va aplicar la reducció del 20 per 100 del rendiment net positiu declarat, prevista en l'article 32.3 de la Llei de l'IRPF per als contribuents que inicien l'exercici d'una activitat econòmica i determinen el rendiment net de la mateixa conforme al mètode d'estimació directa.

    b) Si els rendiments reinvertits van originar el dret a la deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla de l'article 68.4 de la Llei de l'IRPF en l'exercici en què es van obtindre.

    Resultarà aplicable el percentatge del 5 per 100 si en l'exercici en el que es van obtindre els rendiments reinvertits no es va aplicar la deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla, ni la reducció de l'article 32.3 de la Llei de l'IRPF, encara que esta deducció o reducció s'aplique en l'exercici següent (exercici de la inversió).

5. Límits

L'import de la deducció no podrà excedir la suma de la quota íntegra estatal i autonòmica del període impositiu en el que es van obtindre els rendiments nets d'activitats econòmiques.

Quan s'aplique la deducció el 2020 com a conseqüència de la inversió dels rendiments nets obtinguts el 2019 i en este últim període s'haja optat per la tributació conjunta, el límit de la quota anteriorment citat serà el que corresponga al contribuent que realitza la inversió.

6. Permanència en el patrimoni del contribuent elements patrimonials objecte d'inversió

Els elements patrimonials objecte d'inversió hauran de romandre en funcionament en el patrimoni del contribuent, excepte pèrdua justificada, durant un termini de 5 anys, o durant la seua vida útil de resultar inferior.

La transmissió dels elements patrimonials objecte de la inversió abans de la finalització del termini de temps exigit de manteniment, determinarà la pèrdua de la deducció i, per tant, l'import d'esta deducció ha d'ingressar-se en la liquidació del període impositiu en el que es manifesta l'incompliment, juntament amb els interessos de demora que corresponguen.

No obstant això, no es perdrà la deducció si s'escau la transmissió dels elements patrimonials objecte d'inversió abans de la finalització del termini assenyalat en el paràgraf anterior i s'invertix l'import obtingut o el valor net comptable, si anara menor, en els termes establits per a tindre dret a esta deducció.

En relació amb este requisit, l'entitat compta amb un termini de dos anys des de l'inici del període impositiu en què es produïx la transmissió fins la finalització del període impositiu següent, per a efectuar la inversió.

7. Incompatibilitat

Esta deducció és incompatible, en relació amb els mateixos béns amb l'aplicació de la llibertat d'amortització, amb la deducció per inversions regulada en l'article 94 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canarias, i amb la Reserva per a inversions a les Canarias regulada en l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias.