Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Aplicació a les Canàries de la deducció de l'article 38 LIS

Normativa:Art. 94 bis de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canàries

Pel que es referix a la deducció per treballadors amb discapacitat de l'article 38 del LIS la seua aplicació a les Canàries és conseqüència de l'article 94 bis de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canàries afegit, amb efectes 7 de novembre de 2018, per l'article Dos de la Llei 8/2018, de 5 de novembre, per la qual es modifica la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries (BOE del 6).

L'esmentat article 94 bis de la Llei 20/1991 establix que les entitats que contracten un treballador per a realitzar la seua activitat a les Canàries tindran dret al gaudi dels beneficis fiscals que per creació d'ocupació s'establisquen per la normativa fiscal conforme als requisits que en ella s'establisquen, incrementant-los en un 30 per 100.

a. Quantia de la deducció

Les quanties deduïbles previstes a l'article 38 de la LIS s'incrementen en un 30 per 100.

Per tant:

Modalitats d'inversionsQuanties deduïbles
Deducció de l'article 38 LIS 11.700 € Por cada persona/any d'increment de la mitjana de la plantilla amb discapacitat ≥33% i <65%
15.600 € Por cada persona/any d'increment de la mitjana de la plantilla amb discapacitat ≥ 65%

b. Requisits i condicions per a l'aplicació de la deducció

Respecte als requisits i condicions determinants de l'aplicació d'esta deducció de l'article 38 del LIS el seu comentari es conté en este Capítol en l'apartat relatiu al quadre del Règim general de deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial de la Llei de l'Impost sobre Societats