Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

2. Règim general de deduccions

Les inversions empresarials que en l'exercici 2020 determinen el dret a deduir per este concepte es contenen en els  articles 35, 36 i 38 de la  Llei 27/2014, de 27 de novembre de l'impost sobre societats (d'ara endavant LIS).

Deducció per creació de llocs de treball de l'article 37 de la LIS: amb efectes per als períodes impositius que s'inicien l'1 de gener de 2019, la disposició derogatòria única del Reial decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i de treball, va derogar l'article 4 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de Mesures Urgents per a la Reforma del Mercat Laboral, que establia la possibilitat de celebrar contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors.

No obstant això, la disposició transitòria sisena del Reial Decret Esmentat-llei 28/2018  va mantindre la validesa d'aquells contractes que s'hagueren celebrat amb anterioritat a esta data (1 de gener de 2019) a l'empara de la normativa vigent en el moment de la seua celebració i les dels seus corresponents incentius.

Com a conseqüència del que és anterior, la deducció per creació de llocs de treball de l'article 37 de la LIS se seguirà aplicant als contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors celebrats abans de l'1 de gener de 2019.

La deducció de l'article 37 de la LIS s'havia de practicar en la quota íntegra del període impositiu corresponent a la finalització del període de prova d'un any exigit en el corresponent tipus de contracte. Per tant, per a contractes subscrits vàlidament el 2018 període del qual de prova va finalitzar en un any, es va poder aplicar la deducció en la quota íntegra de 2019.

A diferència de l'anterior, en l'exercici 2020, en principi no es podrà generar el dret a aplicar esta deducció, atès que a partir d'1 de gener de 2019 no podrà subscriure's este tipus de contractes.

A més, d'acord amb el que estableix l'apartat 5 de la disposició transitòria vint-i-quatrena de la LIS, és aplicable la  deducció per inversions de l'article 37 del text refós de la Llei de l'impost sobre Societats  en aquells supòsits en què la inversió en elements patrimonials afectes a activitats econòmiques es realitze d'acord amb un pla especial d'inversió aprovat per l'Administració tributària a proposta del subjecte passiu i este pla permeta que els rendiments nets d'activitats econòmiques del període impositiu 2014 s'invertisquen en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries en l'exercici 2020.

El quadre on es recullen cadascuna d'estes modalitats de deducció, el seu percentatge de deducció i el límit conjunt, així com estudi i comentari especifique de cadascuna d'estes deduccions es recull  els següents apartats:

  1. Quadre règim general de deducció (Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats)
  2. Article 35 LIS "Deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica"
  3. Article 36 LIS "Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en visc d'arts escèniques i musicals"
  4. Deducció per inversió de beneficis (anterior art. 37 TRLIS)
  5. Article 38 LIS "Deducció per creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat "
  6. Article 39.1 LIS (Límit conjunt)