Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Article 39.1 LIS (Límit conjunt)

Normativa: Art. 69.2 Llei IRPF i 39 LIS

Els límits de deducció prevists en l'article 39.1 de la LIS s'apliquen en l'IRPF sobre la quota que resulte de minorar la suma de les quotes íntegres, estatal i autonòmica (caselles [0545] i [0546] de la declaració), en l'import total de les deduccions per inversió en habitatge habitual (en el cas de contribuents a les que li és aplicable el règim transitori d'esta deducció), per inversió en empreses de nova o recent creació, prevista en l'article 68.1 de la Llei de l'IRPF, i per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial (∑ caselles [0547] i [0548]; menys ∑ caselles [0549]; [0550] i [0551], respectivament).

En relació amb estos límits,  l'article 39.1 de la LIS, establix que l'import de les deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats (exclosa la deducció per despeses execució d'una producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals a les que es referix l'article 36.2 de la LIS que no se subjecta a estos límits), aplicades durant el període impositiu, no podran excedir conjuntament del 25 per 100  de la quota abans definida.

No obstant això, este límit s'eleva al 50 per 100 quan l'import de les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica previstes en l'article 35 de la LIS, que corresponga a despeses i inversions efectuats en el propi període impositiu, excedisca el 10 per 100 de la quota abans definida (açò és, la quota íntegra total de l'IRPF, minorada en les deduccions per protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial i per inversions en habitatge habitual i en empreses de nova o recent creació).

Quan existisquen saldos pendents de deduccions d'exercicis anteriors, el límit que procedisca (25 per 100  o 50 per 100) s'aplicarà conjuntament a les deduccions de l'exercici 2020 i als saldos pendents d'exercicis anteriors.