Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Article 39.1 LIS (Límit conjunt)

Normativa:Art. 69.2 Llei IRPF i 39 LIS

Els límits de deducció previstos a l'article 39.1 de la LIS s'apliquen en el IRPF sobre la quota que resulte de minorar la suma de les quotes íntegres, estatal i autonòmica (caselles [0545] y [0546] de la declaració), en l'import total de les deduccions per inversió en vivenda habitual (en el cas de contribuents a qui li és aplicable el règim transitori d'esta deducció), per inversió en empreses de nova o recent creació, prevista a l'article 68.1 de la Llei del IRPF, i per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial (∑ caselles [0547] y [0548];menys ∑ caselles [0549]; [0550] y [0551], respectivament).

En relació amb estos límits, l'article 39.1 de la LIS, establix que l'import de les deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats (exclosa la deducció per despeses execució d'una producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals a què es referix l'article 36.2 de la LIS que no se subjecta a estos límits), aplicades en el període impositiu, no podran excedir conjuntament del 25 per 100 de la quota abans definida.

No obstant això, l'esmentat límit s'eleva al 50 per 100 quan l'import de les deduccions per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica previstes a l'article 35 de la LIS, que corresponga a despeses i inversions efectuades en el mateix període impositiu, excedisca del 10 per 100 de la quota abans definida (açò és, la quota íntegra total de l'IRPF, minorada en les deduccions per protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial i per inversions en vivenda habitual i en empreses de nova o recent creació).

Quan existisquen saldos pendents de deduccions d'exercicis anteriors, el límit que siga procedent (25 per 100 o 50 per 100) s'aplicarà conjuntament a les deduccions de l'exercici 2020 i als saldos pendents d'exercicis anteriors.