Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Deducció per inversió de beneficis (anterior art. 37 TRLIS)

La disposició transitòria vint-i-quatrena de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats (BOE de 28 de novembre), establix en seu apartat 5 que “Les rendes acollides a  la deducció per inversió de beneficis prevista en l'article 37 del text refós de la Llei de l'impost sobre Societats, segons redacció vigent en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015, es regularan per l'en ell establit i en les seues normes de desenvolupament, encara que la inversió i els altres requisits es produïsquen en períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2015”.

A estos efectes, el citat  article 37 TRLIS assenyalava en seu apartat 2 que: “La inversió en elements patrimonials afectes a activitats econòmiques haurà de realitzar-se en el termini comprés entre l'inici del període impositiu en què s'obtenen els beneficis objecte d'inversió i els dos anys posteriors o, excepcionalment, d'acord amb un pla especial d'inversió aprovat per l'Administració tributària a proposta del subjecte passiu” i en seu apartat 3 que “La deducció es practicarà en la quota íntegra corresponent al període impositiu en què s'efectue la inversió”.

D'acord amb l'anterior, per a 2020 els rendiments nets d'activitats econòmiques del període impositiu 2014 que, l'any 2020, s'invertisquen en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries, excepcionalment, d'acord amb un pla especial d'inversió aprovat per l'Administració tributària a proposta del contribuent, poden donar lloc a l'aplicació de la deducció per inversions de l'article 37 del text refós de la Llei de l'impost sobre Societats, amb les especialitats que establia per a esta deducció l'article 68.2 de la Llei de l'IRPF, en la seua redacció vigent a 31 de desembre de 2014, si complixen les condicions i requisits que en estes s'exigien.

No obstant això, tinga's en compte que la nova redacció de l'article 68.2.b) de la Llei de l'IRPF que regula la deducció per inversió en elements nous de l'immobilitzat material i inversions immobiliàries que va entrar en vigor l'1 de gener de 2015 afecta als rendiments obtinguts a partir d'aquella data que s'invertisquen entre l'inici del període impositiu en què s'obtenen els rendiments objecte d'inversió i el període impositiu següent.