Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Article 35 LIS "Deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica"

Important: ha de tindre's en compte que, d'acord amb el que estableix l'article 68.2 de la Llei de l'IRPF, als contribuents de l'IRPF que exercisquen activitats econòmiques  li són aplicables  les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica  de l'article 35.1 i  2 de  LIS, a excepció del que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 39 de la LIS, açò és, no podran, opcionalment, quedar exclosos del límit  conjunt del 50 per 100,  ni aplicar estes deduccions  amb un descompte del 20 per 100 del seu import quan es complisquen determinats requisits ni, finalment, sol·licitar, en cas d'insuficiència de quota, el seu abonament a l'Administració en els termes que determina  la LIS.

Les modalitats i aspectes més rellevants a examinar en la deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 de la  LIS són els següents:

  1. A. Deducció per activitats de Recerca i Desenvolupament (art. 35.1 LIS)
  2. B. Deducció per activitats d'innovació tecnològica (art. 35.2 LIS)
  3. C. Exclusions (art. 35.3 LIS) i valoració prèvia de despeses