Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

C. Exclusions (art. 35.3 LIS) i valoració prèvia de despeses

Exclusions

Normativa:Art. 35.3  LIS

Els supòsits que no es consideren activitats d'investigació i desenvolupament ni d'innovació tecnològica són els següents:

  1. Les activitats que no impliquen una novetat científica o tecnològica significativa.En particular, els esforços rutinaris per a millorar la qualitat de productes o processos, l'adaptació d'un producte o procés de producció ja existent als requisits específics imposats per un client, els canvis periòdics o de temporada, excepte els mostraris tèxtils i de la indústria del calçat, de l'adobament, de la marroquineria, del joguet, del moble i de la fusta, així com les modificacions estètiques o menors de productes ja existents per a diferenciar-los d'altres de similars.
  2. Les activitats de producció industrial i provisió de servicis o de distribució de béns i servicis.En particular, la planificació de l'activitat productiva:la preparació i l'inici de la producció, incloent el reglatge d'eines i aquelles altres activitats diferents de les referides en els números 1r a 4t de la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 35 de la LIS ;la incorporació o modificació d'instal·lacions, màquines, equips i sistemes per a la producció que no estiguen afectats a activitats qualificades com d'investigació i desenvolupament o d'innovació;la solució de problemes tècnics de processos productius interromputs;el control de qualitat i la normalització de productes i processos;la prospecció en matèria de ciències socials i els estudis de mercat;l'establiment de xarxes o instal·lacions per a la comercialització;l'ensinistrament i la formació del personal relacionada amb les esmentades activitats.
  3. L'exploració, sondeig o prospecció de minerals i hidrocarburs

Valoració prèvia de despeses corresponents a projectes d'investigació científica o d'innovació tecnològica

Normativa:Art. 38 Reglament IS, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol

Les persones o entitats que tinguen el propòsit de realitzar activitats d'investigació científica o d'innovació tecnològica podran sol·licitar a l'Administració tributària la valoració, conforme a les regles de l'Impost sobre Societats i, amb caràcter previ i vinculant, de les despeses corresponents a les esmentades activitats que consideren susceptibles de gaudir d'esta deducció fixant l'esmentat precepte reglamentari el contingut de la sol·licitud i el procediment a seguir.