Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

B. Deducció per activitats d'innovació tecnològica (art. 35.2 LIS)

Concepte d'innovació tecnològica

El concepte de innovació tecnològica s'establix en l'apartat 2.a) de l'article 35 de la LIS que ho definix com l'activitat el resultat de la qual siga un avenç tecnològic en l'obtenció de nous productes o processos de producció o millores substancials dels ja existents.Es consideraran nous aquells productes o processos les característiques del qual o aplicacions, des del punt de vista tecnològic, diferisquen substancialment de les existents anteriorment.

Esta activitat inclourà la materialització dels nous productes o processos en un pla, esquema o disseny, la creació d'un primer prototip no comercialitzable, els projectes de demostració inicial o projectes pilot, inclosos els relacionats amb l'animació i els videojocs i els mostraris tèxtils, de la indústria del calçat, de l'adobament, de la marroquineria, del joguet, del moble i de la fusta, sempre que no puguen convertir-se o utilitzar-se per a aplicacions industrials o per a la seua explotació comercial.

Base de la deducció.

La base de la deducció estarà constituïda per l'import de les despeses realitzades pel contribuent quan estiguen directament relacionats amb les activitats d'innovació tecnològica, s'apliquen efectivament a la realització d'estes i consten específicament individualitzades per projectes.

Les despeses d'innovació tecnològica que integren la base de la deducció han de correspondre a activitats efectuades a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

Igualment, tindran la consideració de despeses d'innovació tecnològica les quantitats pagades per a la realització de les esmentades activitats a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, per encàrrec del contribuent, individualment o en col·laboració amb altres entitats.

La base de la deducció es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per al foment de les esmentades activitats i imputables com a ingrés en el període impositiu.

Percentatge de deducció

En este cas el percentatge de deducció serà de 12 per 100 de les despeses efectuades en el període impositiu per este concepte.

No obstant això, per a les despeses efectuades en projectes iniciats a partir del 25 de juny de 2020 consistents en la realització d'activitats d'innovació tecnològica el resultat de la qual siga un avenç tecnològic en l'obtenció de nous processos de producció a la cadena de valor de la indústria de l'automoció o millores substancials dels ja existents, en la forma que establix l'art. 7 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, a la redacció donada per la disposició final 8.1 del Reial Decret llei 34/2020, de 17 de novembre, s'establix un increment de la deducció en 38 punts percentuals (fins al 50 per 100 d'estes despeses).  Eixe increment el podran aplicar aquells contribuents que tinguen la consideració de petites i mitjanes empreses d'acord amb el disposat a l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.En el cas de contribuents que no tinguen tal consideració, l'increment previst serà de 3 punts percentuals

Addicionalment, per a l'aplicació de l'increment assenyalat es tindrà en compte el següent:

 a) S'hauran de complir les condicions previstes al capítol I i a l'article 29, excepte pel que fa a la base de la deducció, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

 b) Serà necessari que l'entitat haja obtingut un informe motivat sobre la qualificació de l'activitat com a innovació tecnològica el resultat de la qual siga un avenç tecnològic en l'obtenció de nous processos o millores substancials dels ja existents, en els termes establits en la lletra a) de l'apartat 4 de l'article 35 del LIS.