Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

A. Deducció per activitats d'Investigació i Desenvolupament (art. 35.1 LIS)

Concepte

L'apartat 1.a) de l'article 35 de la LIS considera com investigació i desenvolupament que dona dret a practicar esta deducció a les següents activitats:

  • La indagació original planificada que perseguisca descobrir nous coneixements i una superior comprensió en l'àmbit científic i tecnològic, i desenvolupament a l'aplicació dels resultats de la investigació o de qualsevol altre tipus de coneixement científic per a la fabricació de nous materials o productes o per al disseny de nous processos o sistemes de producció, així com per a la millora tecnològica substancial de materials, productes, processos o sistemes preexistents.
  • La materialització dels nous productes o processos en un pla, esquema o disseny, així com la creació d'un primer prototip no comercialitzable i els projectes de demostració inicial o projectes pilot, sempre que estos no puguen convertir-se o utilitzar-se per a aplicacions industrials o per a la seua explotació comercial.
  • El disseny i elaboració del mostrari per al llançament de nous productes.A estos efectes, s'entendrà com a llançament d'un nou producte la seua introducció al mercat i com a nou producte, aquell la novetat del qual siga essencial i no merament formal o accidental.
  • La creació, combinació i configuració de programari avançat, mitjançant nous teoremes i algoritmes o sistemes operatius, llenguatges, interfícies i aplicacions destinats a l'elaboració de productes, processos o servicis nous o millorats substancialment.S'assimilarà a este concepte el programari destinat a facilitar l'accés als servicis de la societat de la informació a les persones amb discapacitat, quan es realitze sense fi de lucre.No s'inclouen les activitats habituals o rutinàries relacionades amb el manteniment del programari o les seues actualitzacions menors.

Base de la deducció

La base de la deducció estarà constituïda per l'import de les despeses d'investigació i desenvolupament i, en el seu cas, per les inversions en elements d'immobilitzat material i intangible exclosos els edificis i terrenys.

Es consideraran despeses d'investigació i desenvolupament les realitzades pel contribuent, incloses les amortitzacions dels béns afectes a les esmentades activitats, quan estiguen directament relacionats amb les esmentades activitats i s'apliquen efectivament a la realització d'estes, constant específicament individualitzades per projectes.

La base de la deducció es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per al foment de les esmentades activitats i imputables com a ingrés en el període impositiu.

Les despeses d'investigació i desenvolupament que integren la base de la deducció han de correspondre a activitats efectuades a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

Igualment tindran la consideració de despeses d'investigació i desenvolupament les quantitats pagades per a la realització de les esmentades activitats a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, per encàrrec del contribuent, individualment o en col·laboració amb altres entitats.

Les inversions s'entendran realitzades quan els elements patrimonials siguen posats en condicions de funcionament.

Percentatges de deducció

Els percentatges de deducció són:

  • Amb caràcter general el 25 per 100 de les despeses efectuades en el període impositiu per este concepte.

    No obstant això, en el cas que les despeses efectuades en la realització d'activitats d'investigació i desenvolupament en el període impositiu siguen més grans que la mitjana dels efectuats en els 2 anys anteriors, s'aplicarà el 25 per 100 fins a l'esmentada mitjana, i el 42 per 100 sobre l'excés respecte d'esta.

    A més, es podrà practicar una deducció addicional del 17 per 100 de l'import de les despeses de personal de l'entitat corresponents a investigadors qualificats adscrits en exclusiva a activitats d'investigació i desenvolupament.

  • El 8 per 100 de les inversions en elements d'immobilitzat material i intangible, exclosos els edificis i terrenys, sempre que estiguen afectes exclusivament a les activitats d'investigació i desenvolupament.

Així mateix, s'exigix que els elements en què es materialitze la inversió hauran de romandre en el patrimoni del contribuent, tret de pèrdues justificades, fins que complisquen la seua finalitat específica en les activitats d'investigació i desenvolupament, excepte que la seua vida útil conforme al mètode d'amortització, admés en la lletra a) de l'article 12.1 de la LIS, que s'aplique, fora inferior.

En resum:

Percentatge deduccióBase de deducció 
25% Despeses del període en I+D, fins a la mitjana dels 2 anys anteriors. 
42% Despeses del període en I+D, sobre l'excés respecte de la mitjana dels 2 anys anteriors.
17% Despeses de personal d'investigadors qualificats de I+D.
8% Inversions afectes a I+D (excepte edificis i terrenys).