Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

B. Deducció per produccions cinematogràfiques estrangeres a Espanya (art. 36.2 LIS)

Els productors registrats en el Registre Administratiu d'Empreses Cinematogràfiques de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals que s'encarreguen de l'execució d'una producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals que permeten la confecció d'un suport físic previ a la seua producció industrial seriada, tindran dret a la deducció per les despeses realitzades en territori espanyol

Base de deducció

La base de la deducció està constituïda per les següents despeses realitzades en territori espanyol directament relacionats amb la producció:

  1. Les despeses de personal creatiu, sempre que tinga residència fiscal a Espanya o en algun Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu, amb el límit de 100.000 euros per persona.
  2. Les despeses derivades de la utilització d'indústries tècniques i altres proveïdors.

Percentatges de deducció i import màxim de la deducció

L'import de deducció serà:

a) En general

  • Del 30 per 100 respecte del primer milió de base de la deducció.
  • Del 25 per 100 sobre l'excés d'este import

La deducció s'aplicarà sempre que tals despeses realitzades en territori espanyol siguen, com a mínim, d'1 milió d'euros. No obstant això, en el supòsit de produccions d'animació l'import de tals despeses s'establix, com a mínim, en 200.000 euros.

L'import d'esta deducció no podrà ser superior a 10 milions d'euros, per cada producció realitzada. 

Així mateix, l'article 36.2 de la LIS també establix que l'import d'esta deducció, conjuntament amb la resta d'ajuts percebudes pel contribuent,  no podrà superar el 50 per 100 del cost de producció.

b) Quan el productor s'encarregue de l'execució de servicis d'efectes visuals i les despeses realitzades en territori espanyol siguen inferiors a 1 milió d'euros: Del 30 per 100 de la base de la deducció.

L'import d'esta deducció no podrà superar l'import que establix el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis "".

En resum:

Percentatge deduccióImport màximBase de deducció 
30%

Quan el productor s'encarregue de l'execució de servicis d'efectes visuals i les despeses realitzades en territori espanyol siguen inferiors a 1  milions € 

No podrà superar l'import que establix als ajuts de minimis ""el Reglament (UE) 1407/2013  

Les següents despeses realitzades en territori espanyol directament relacionats amb la producció:

  • Les despeses de personal creatiu, sempre que tinga residència fiscal a Espanya o en algun Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu, amb el límit de 100.000 euros per persona.
  • Les despeses derivades de la utilització d'indústries tècniques i altres proveïdors.
30% Fins 1 milions €  de base de la deducció

10 milions € per cada producció realitzada
Sense que supere 50% del cost de producció

Requisit: La deducció s'aplicarà sempre que les despeses realitzades en territori espanyol siguen, com a mínim, d'1 milions €. No obstant això, en el supòsit de produccions d'animació l'import de tals despeses s'establix, com a mínim, en 200.000 €.

25% Sobre l'excés d'1 milions €

Límits

Esta deducció queda exclosa del límit conjunt (25/50 per 100) previst l'article 39.1 LIS per a les deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats i, per tant, esta deducció per despeses d'execució d'una producció estrangera no es computa per al càlcul d'este límit.

Finalment, tinga's en compte que, en cas d'insuficiència de quota en l'aplicació d'esta deducció de l'article 36.2 de la LIS, la possibilitat de poder sol·licitar el seu abonament a l'Administració que es concedix en l'article 39.3 de la LIS, no és aplicable a l' IRPF, d'acord amb el que disposa l'article 68.2 de la Llei de l'IRPF