Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

C. Deducció per producció de determinats espectacles en visc (art. 36.3 LIS)

Percentatge de deducció

Les despeses realitzades en la producció i exhibició d'espectacles en visc d'arts escèniques i musicals tindran una deducció del 20 per 100.

Base de deducció

La base de la deducció estarà constituïda pels costos directes de caràcter artístic, tècnic i promocional incorreguts en les referides activitats.

Import màxim de la deducció

La deducció generada en cada període impositiu no podrà superar l'import de 500.000 euros per contribuent.

En resum:

Percentatge de deduccióImport màximBase de deducció
20% 500.000 €
Sense que supere el 80% de les despeses
Costos directes de caràcter artístic, tècnic i promocional incorreguts.

Requisits

Els requisits necessaris per a l'aplicació de la deducció són:

  1. Que el contribuent haja obtingut un certificat a este efecte, en els termes que s'establisquen per Ordre Ministerial, per l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música.
  2. Que, dels beneficis obtinguts en el desenvolupament d'estes activitats en l'exercici en el que es genere el dret a la deducció, el contribuent destine com a mínim el 50 per 100 a la realització d'activitats que donen dret a l'aplicació de la deducció prevista en este apartat.

    El termini per al compliment d'esta obligació serà el comprés entre l'inici de l'exercici en què s'hagen obtingut els referits beneficis i els 4 anys següents al tancament d'este exercici.

La base d'esta deducció es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per a finançar les despeses que generen el dret a la mateixa.

Límit

L'import de la deducció, juntament amb les subvencions percebudes pel contribuent, no podrà superar el 80 per 100 de les esmentades despeses.