Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

A. Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles (art. 36.1 LIS)

Percentatge de deducció i import màxim de la deducció

Amb efectes des de l'1 de gener de 2020, les  inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, que permeten la confecció d'un suport físic previ a la seua producció industrial seriada donaran dret al productor a una deducció:

 • Del 30 per 100 respecte del primer milió de base de la deducció.
 • Del 25 per 100 sobre l'excés d'este import.

L'import d'esta deducció no podrà ser superior a 10 milions d'euros.

Tinga's en compte que fins  el 31 de gener de 2021 es considerarà també estrene comercial d'una pel·lícula, sense que esta perda la seua condició de pel·lícula cinematogràfica conforme es definix en l'article 4.a) de la Llei 55/2007, de 28 de desembre, l'estrena que es duga a terme a través de  servicis de comunicació audiovisual televisiu, així com de servicis de comunicació electrònica que difonguen canals de televisió o de servicis de catàlegs de programes [article 10 del Reial decret-llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019 (BOE del 6) i l'Ordre CUD/807/2020, de 27 d'agost, que amplia el termini (BOE del 31)].

Base de deducció

La base de la deducció estarà constituïda pel cost total de la producció, així com per les despeses per a l'obtenció de còpies i les despeses de publicitat i promoció a càrrec del productor fins el límit per a ambdós del 40 per 100 del cost de producció.

Com a mínim el 50 per 100 de la base de la deducció haurà de correspondre's amb despeses realitzades en territori espanyol.

En el supòsit d'una coproducció, els imports es determinaran, per a cada coproductor, en funció del seu respectiu percentatge de participació en aquella.

Per a l'aplicació de la deducció establida en este apartat, serà necessari el compliment dels següents requisits:

 1. Que la producció obtinga el corresponent certificat de nacionalitat i el certificat que acredite el caràcter cultural en relació amb seu contingut, la seua vinculació amb la realitat cultural espanyola o la seua contribució a l'enriquiment de la diversitat cultural de les obres cinematogràfiques que s'exhibixen a Espanya, emesos per l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, o per l'òrgan corresponent de la comunitat autònoma amb competència en la matèria.
 2. Que es lliure una còpia nova i en perfecte estat de la producció en la Filmoteca Espanyola o la filmoteca oficialment reconeguda per la respectiva comunitat autònoma.

La deducció prevista en este apartat es generarà en cada període impositiu pel cost de producció incorregut en el mateix, si bé s'aplicarà a partir del període impositiu en el que finalitze la producció de l'obra.

No obstant això, en el supòsit de produccions d'animació, la deducció s'aplicarà a partir del període impositiu en què s'obtinga el certificat de nacionalitat assenyalada en la lletra a ’) de l'article 36.1 de la LIS.

La base de la deducció es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per a finançar les inversions que generen dret a deducció.

En resum:

Percentatge deduccióImport màximBase de deducció 
30% Fins 1 milions € 

10 milions €

Sense que supere els percentatges que s'indiquen a continuació

Cost total de producció juntament amb despeses d'obtenció de còpies, despeses de publicitat i promoció a càrrec del productor fins límit del 40% del cost de producció.
25% Sobre l'excés d'1 milions €

Límits

L'import d'esta deducció, conjuntament amb la resta d'ajuts percebudes pel contribuent, no podrà superar el 50 per 100 del cost de producció. No obstant això, amb efectes 1 de gener de 2020, este límit s'eleva fins:

 • El 85 per 100 per als curtmetratges.
 • El 80 per 100 per a les produccions dirigides per una persona que no haja dirigit o codirigit més de dos llargmetratges qualificats per a la seua explotació comercial en sales d'exhibició cinematogràfica, del qual pressuposat de producció no supere 1.500.000 d'euros.
 • El 80 per 100 en el cas de les produccions rodades íntegrament en alguna de les llengües cooficials diferents al castellà que es projecten a Espanya en este idioma cooficial o subtitulat.
 • El 80 per 100 en el cas de produccions dirigides exclusivament per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 reconegut per l'òrgan competent.
 • El 75 per 100 en el cas de produccions realitzades exclusivament per directores.
 • El 75 per 100 en el cas de produccions amb un especial valor cultural i artístic que necessiten un suport excepcional de finançament segons els criteris que s'establisquen mitjançant Ordre Ministerial o en les corresponents convocatòries d'ajuts.
 • El 75 per 100 en el cas dels documentals.
 • El 75 per 100 en el cas de les obres d'animació del qual pressuposat de producció no supere 2.500.000 d'euros.
 • El 60 per 100 en el cas de produccions transfrontereres finançades per més d'un Estat membre de la Unió Europea i en les que participen productors de més d'un Estat membre.
 • El 60 per 100 en el cas de coproduccions internacionals amb països iberoamericans.