Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per adopció o naixement

Normativa:Art. 1.Nou Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre.

Quanties de la deducció

Els contribuents podran deduir, per cada fill nascut o adoptat en el període impositiu en què es produïsca el naixement o l'adopció, les següents quantitats:

 •  100 euros si es tracta del primer fill.
 •  200 euros si es tracta del segon fill.
 •  300 euros si es tracta del tercer fill o successius.

Requisits i altres condicions d'aplicació

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, suma de les caselles [0435] y [0460] de la declaració, no supere:

  • - 30.000 euros en declaració individual.
  • - 50.000 euros en declaració conjunta.
 • Quan els fills nascuts o adoptats en el període impositiu convisquen amb ambdós progenitors o adoptants i estos siguen declarants amb dret a l'aplicació de la deducció, l'import de la mateixa es practicarà per meitat en la declaració de cadascun dels progenitors o adoptants, tret que estos tributen presentant-ne una única declaració conjunta, en el cas del qual s'aplicarà en la mateixa la totalitat de l'import que corresponga per esta deducció.

  Si un dels progenitors o adoptants amb els quals conviu el fill biològic o adoptat i que tributa de forma individual no complix el requisit del límit de base imposable, l'import íntegre de la deducció podrà aplicar-la l'altre progenitor o adoptant que el complisca.

 • En el cas que el nombre de fills de cada progenitor o adoptant done lloc a l'aplicació d'un import diferent, ambdós s'aplicaran la deducció que corresponga en funció del nombre de fills preexistent.

  Si donant-se esta circumstància la declaració fora conjunta, la deducció serà la suma del que a cada un correspondria si la declaració fora individual, segons l'indicat en el paràgraf anterior.