Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Comunitat autònoma de la Regió de Múrcia

Normativa:Text refós de les Disposicions Legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre, d'ara endavant, text refós de Tributs Cedits

Els contribuents que el 2020 han tingut la seua residència habitual al territori de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia podran aplicar les següents deduccions autonòmiques: