Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per a contribuents amb discapacitat

Normativa:Art. 1.Deu Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • 100 euros per cada contribuent que tinga acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

    Nota:respecte a la acreditació del grau de discapacitat tinga's en compte el disposat a l'article 72 Reglament del IRPF que es comenta al capítol 14 d'este Manual en parlar de mínim per discapacitat.

  • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] y [0460] de la declaració, no supere les següents quantitats:

    • - 19.000 euros en tributació individual.
    • - 24.000 euros en tributació conjunta.