Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per inversions en dispositius domèstics d'estalvi d'aigua

Normativa:Art. 1.Quatre Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre.

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 20 per 100 de les inversions realitzades en dispositius domèstics d'estalvi d'aigua, d'acord amb l'establit a l'article 4 de la Llei 6/2006, de 21 de juliol, sobre increment de les mesures d'estalvi i conservació en el consum d'aigua a la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.
  • L'import màxim de deducció aplicable és de 60 euros anuals.

Base màxima de la deducció

  • La base de la deducció, que està constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició i instal·lació dels dispositius domèstics d'estalvi d'aigua que hagen anat a càrrec del contribuent, no podrà superar la quantitat de 300 euros anuals.

Requisits i condicions per a aplicar la deducció

  • Que les quantitats satisfetes ho siguen per a l'adquisició i instal·lació de dispositius domèstics d'estalvi d'aigua en habitatges que constituïsquen la vivenda habitual del contribuent.
  • Que existisca un reconeixement previ de l'Administració regional sobre la procedència de l'aplicació de la deducció.