Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació

Normativa:Art. 1.Seis Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre.

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 20 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en societats anònimes, limitades, anònimes laborals, limitades laborals o cooperatives.
 • El límit de deducció aplicable és de 4.000 euros

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • La participació del contribuent, computada juntament amb les del cònjuge o persones unides per raó de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no pot ser superior al 40 per 100 del capital social de la societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot en cap moment i durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.
 • L'entitat en la qual cal materialitzar la inversió ha de complir els següents requisits:

  1. Ha de tindre el domicili social i fiscal a la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia i mantindre'l durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.
  2. Deu exercir una activitat econòmica durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.

   A tal efecte, no ha de tindre per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el disposat a l'article 4.Ocho.Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni.

  3. Ha de comptar, com a mínim i des del primer exercici fiscal, amb una persona contractada amb contracte laboral i a jornada completa, donades d'alta en el règim general de la Seguretat Social, durant els tres anys següents a la constitució o ampliació.
  4. En cas que la inversió es realitzara mitjançant una ampliació de capital, la so­ciedad mercantil va haver d'haver sigut constituïda en els tres anys anteriors a la data d'esta ampliació, i que a més, durant els vint-i-quatre mesos següents a la data de l'inici del període impositiu de l'Impost sobre Societats en el que haguera realitzat l'ampliació, la seua plantilla mitjana s'hauria incrementat, almenys en dues persones, respecte a la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors, i que l'esmentat increment es mantinga durant un període addicional d'uns altres vint-i-quatre mesos.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'empresa i del seu increment prendran les persones ocupades, en els termes que dispose la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

 • El contribuent pot formar part del consell d'administració de la societat en la qual va materialitzar la inversió, però en cap cas no pot dur a terme funcions executives ni de direcció durant un termini de deu anys.Tampoc no pot mantindre una relació laboral amb l'entitat objecte de la inversió durant eixe mateix termini.
 • Les operacions en les quals siga aplicable la deducció s'han de formalitzar en escriptura pública, en la que s'ha d'especificar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.
 • Les participacions adquirides s'han de mantindre en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys, següents a la constitució o ampliació.
 • L'aplicació de la deducció requerirà la comunicació prèvia a l'Administració regional en la forma que reglamentàriament es determine.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment dels requisits anteriors comporta la pèrdua del benefici fiscal, de conformitat amb la normativa estatal reguladora del IRPF.

Incompatibilitat

La deducció continguda en este apartat resultarà incompatible, per a les mateixes inversions, amb la deducció autonòmica per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsari.

Important:els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat "Informació addicional a la deducció autonòmica per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials en entitats noves o de recent creació" de l'Annex B.7) de la declaració en el qual, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, s'haurà de fer constar el NIF de l'entitat de nova o recent creació i, si existix, el de la segona entitat, indicant l'import total de la deducció per inversions en empreses de nova o recent creació a la casella corresponent.