Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per donatius per a la investigació biosanitària

Normativa:Art. 1.Dos.2 Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre.

Atenció: tinga's en compte que la base de deducció autonòmica es reduirà en les quantitats que, per a una mateixa donació, s'hagen beneficiat de la deducció general per donatius i altres aportacions a què es referix l'article 68.3 de la Llei del IRPF.Ara bé, en el cas que la base de deducció general per donatius, donacions i altres aportacions supere el 10 per 100 de la base liquidable de l'exercici, l'excés pot formar part de la base de deducció autonòmica, ja que per a la deducció autonòmica no es fixa límit.

Quantia de la deducció

El 50 per 100 de les donacions dineràries pures i simples efectuades durant el període impositiu que tinguen com destine la investigació biosanitària que es referix la Llei 4/1994, de 26 de juliol, de Salut de la Regió de Múrcia.

Condicions i requisits per a aplicar la deducció

 • Les donacions s'hauran de realitzar a favor de qualsevol de les següents entitats:

  • La Comunitat autònoma de la Regió de Múrcia, així com les entitats dependents del sector públic autonòmic que exercisquen l'activitat d'investigació biosanitària.A estos efectes, s'inclou a les universitats públiques de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.
  • Les entitats sense fins lucratius que es referixen els articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que entre les seues finalitats principals es trobe la investigació biosanitària que es referix la Llei 4/1994, de 26 de juliol, de Salut de la Regió de Múrcia i es troben inscrites en els registres corresponents de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.
 • L'aplicació de la deducció requerirà la emissió per part de l'entitat donataria de certificació que continga les següents dades:

  1. El nombre d'identificació fiscal del donant i de l'entitat donataria, import i data del donatiu.El lliurament de l'import donat s'haurà de realitzar necessàriament mitjançant transferència bancària, les dades identificatives de la qual hauran així mateix de constar en la certificació.
  2. Menció expressa que la donació s'ha efectuat de manera irrevocable i que la mateixa s'ha acceptat.
 • En el cas en què per les quantitats donades el contribuent aplique les deduccions estatals per donatius i altres aportacions de l'article 68.3 de la Llei del IRPF, la base de deducció autonòmica es minorarà en les quantitats que constituïsquen la base de deducció en aquelles.