Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per inversió en vivenda habitual per joves d'edat igual o inferior a 35 anys

Important: els contribuents que van aplicar les deduccions autonòmiques per inversió en habitatge anteriorment a l'1 de gener de 2013, podran aplicar sobre les quantitats satisfechasen l'exercici, pel mateix habitatge, el "Règim transitori de la deducció per inversió en vivenda habitual", que es comenta a continuació dins de les deduccions de la Regió de Múrcia.

Normativa:Art. 1.Un Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre.

Quantia de la deducció

El 5 per 100 de les quantitats satisfetes a l'exercici per la adquisició, construcció, ampliació o rehabilitació de l'habitatge que constituïsca o vaja a constituir la vivenda habitual del contribuent, incloses les despeses originades que hagen anat a càrrec de l'adquirent i, en el cas de finançament alié, l'amortització, els interessos i altres despeses derivades de la mateixa.

S'entendrà per vivenda habitual l'habitatge en el qual el contribuent residisca per un termini continuat de tres anys.No obstant això, s'entendrà que l'habitatge va tindre aquell caràcter quan, malgrat no haver transcorregut l'esmentat termini, es produïsca la mort del contribuent o es presenten circumstàncies que necessàriament exigisquen el canvi d'habitatge, tals com separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de primera ocupació, d'ocupació més avantatjosa o altres d'anàlegs.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Important: esta deducció serà d'aplicació als contribuents que complisquen els requisits que a continuació indiquem, amb independència de la data en la qual s'haja realitzat l'adquisició de l'habitatge o s'hagen iniciat les obres de rehabilitació o ampliació.Per tant, podran aplicar-la els contribuents que hagen realitzat la inversió en la vivenda habitual a partir d'1 de gener de 2013.

  • Que els contribuents tinguen el seu residència habitual a la Regió de Múrcia.
  • Que els contribuents en tinguen una edat siga igual o inferior a 35 anys en el moment de la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).
  • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] y [0460] de la declaració, siga inferior a 24.107,20 euros, sempre que la base imposable de l'estalvi, no supere la quantitat de 1.800 euros.
  • Tractant-se de adquisició o ampliació d'habitatge, s'ha de tractar de habitatges de nova construcció.A estos efectes, es considerarà habitatge de nova construcció aquell l'adquisició del qual represente la primera transmissió de la mateixa posteriorment a la declaració d'obra nova, sempre que no hagen transcorregut tres anys des de l'esmentada declaració.
  • Tractant-se de rehabilitació d'habitatge, es consideraran les obres en la mateixa que complisquen els següents requisits:

    1. Que hagen sigut qualificades o declarada com a actuació protegida en matèria de rehabilitació d'habitatges en els termes previstos al Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla Estatal d'Vivenda i Rehabilitació 2009-2012, o amb aquelles normes d'àmbit estatal o autonòmic que les substituïsquen.
    2. Els establits en la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la redacció en vigor a 31 de desembre de 2012.
  • La deducció requerirà que l'import comprovat del patrimoni del subjecte passiu, en finalitzar el període de la imposició, excedisca del valor que donara la seua comprovació al final del mateix, almenys en la quantia de les inversions realitzades, d'acord amb els requisits establits amb caràcter general per la normativa estatal reguladora del IRPF.

Límits aplicables:

A. Base màxima de les inversions amb dret a deducció:

La base màxima de les quantitats satisfetes amb dret a esta deducció estarà constituïda pel resultat de restar de la quantitat de 9.040 euros, aquelles quantitats que constituïsquen per al contribuent la base de l'esmentada deducció estatal, excloses, en el seu cas, les quantitats destinades a obres d'adequació de la vivenda habitual per raó de discapacitat, i sense que en cap cas la diferència puga ser negativa.

També resulten aplicables en relació amb esta deducció les regles establides en la legislació estatal a la redacció en vigor a 31 de desembre de 2012 per als casos en què s'hagen practicat deduccions per una vivenda habitual anterior o s'haja transmés esta última obtenint un guany patrimonial que s'haja considerat exempt per reinversió, així com el requisit d'augment del patrimoni del contribuent, almenys, en la quantia de les inversions amb dret a la deducció.

B. Límit màxim absolut:

L'import d'esta deducció no podrà superar la quantia de 300 euros anuals, tant en tributació individual com en conjunta.