Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Règim transitori de la deducció per inversió en vivenda habitual

Normativa:Disposició transitòria única Texto Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre.

Contribuents que van practicar la deducció als exercicis 2001 a 2013

Els contribuents que van aplicar les deduccions autonòmiques per adquisició d'habitatge per a joves amb residència a la Comunitat Autònoma a la Regió de Múrcia, establides per als exercicis les 2001 a 2013, podran aplicar la present deducció per inversió en vivenda habitual per joves, sempre que complisquen els requisits exigits per a això i, en particular, el de l'edat.

Contribuents que van practicar la deducció als exercicis 1998 a 2000

Els contribuents que van practicar, pel mateix habitatge, qualsevol de les deduccions autonòmiques en el IRPF per adquisició o rehabilitació de vivenda habitual establits per als exercicis 1998, 1999 i 2000, per les Lleis de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia 13/1997, de 23 de desembre;11/1998, de 28 de desembre i 9/1999, de 27 de desembre, respectivament, podran aplicar al present exercici la següent deducció:

  • El 2 per 100 de les quantitats satisfeta sempre que, en el supòsit d'adquisició, es tracte d'habitatges de nova construcció.
  • El 3 per 100 de les quantitats satisfetes sempre que, en el supòsit d'adquisició, es tracte d'habitatges de nova construcció i la base imposable general menys el mínim personal i familiar del contribuent, caselles [0435] y [0519] de la declaració, respectivament, siga inferior a 24.200 euros, sempre que la base imposable de l'estalvi, casella [0460] de la declaració, no supere els 1.800 euros.

En ambdós casos, s'ha de presentar el requisit regulat a l'article 1.uno, de la Llei 9/1999, de 27 de desembre, de l'esmentada Comunitat Autònoma, relatiu a què la adquisició de la vivenda habitual fora de nova construcció.