Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Per donatius per a la protecció del patrimoni cultural de la Regió de Múrcia o la promoció d'activitats culturals i esportives

Normativa:Art. 1.Dos.1 Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre.

Atenció: tinga's en compte que la base de deducció autonòmica es reduirà en les quantitats que, per a una mateixa donació, s'hagen beneficiat de la deducció general per donatius i altres aportacions a què es referix l'article 68.3 de la Llei del IRPF.Ara bé, en el cas que la base de deducció general per donatius, donacions i altres aportacions supere el 10 per 100 de la base liquidable de l'exercici, l'excés pot formar part de la base de deducció autonòmica, ja que per a la deducció autonòmica no es fixa límit.

Quantia de la deducció

El 50 per 100 de les donacions dineràries pures i simples efectuades durant el període impositiu per a les finalitats que s'indiquen a continuació:

 • La protecció del patrimoni cultural de la Regió de Múrcia o
 • La promoció d'activitats culturals i esportives

Condicions i requisits per a aplicar la deducció

 • Les donacions s'hauran de realitzar a favor de qualsevol de les següents entitats:

  • La Comunitat autònoma de la Regió de Múrcia, així com les entitats dependents del sector públic autonòmic.
  • Les fundacions que perseguisquen exclusivament finalitats culturals, les associacions culturals i esportives que hagen sigut declarades d'utilitat pública i les federacions esportives, que es troben inscrites en els Registres respectius de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.
 • L'aplicació de la deducció requerirà la emissió per part de l'entitat donataria de certificació que continga les següents dades:

  1. El nombre d'identificació fiscal del donant i de l'entitat donataria, import i data del donatiu.El lliurament de l'import donat s'haurà de realitzar necessàriament mitjançant transferència bancària, les dades identificatives de la qual hauran així mateix de constar en la certificació.
  2. Menció expressa que la donació s'ha efectuat de manera irrevocable i que la mateixa s'ha acceptat.
 • En el cas en què per les quantitats donades el contribuent aplique les deduccions estatals per donatius i altres aportacions de l'article 68.3 de la Llei del IRPF, la base de deducció autonòmica es minorarà en les quantitats que constituïsquen la base de deducció en aquelles.