Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per despeses de guarderia

Normativa:Art. 1.Tres Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre.

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 20 per 100 de les quantitats satisfetes per despeses educatives originades durant el període impositiu pels fills o descendents que complisquen els requisits que s'indiquen.
 • La quantitat a deduir no excedirà de 1.000 euros per cada un dels fills o descendents que generen el dret a la deducció.

Requisits i condicions per a aplicar la deducció

 • Les despeses educatives que donen de dret a esta deducció són les originades durant el període impositiu pels fills o descendents pels que tinguen de dret al mínim per descendents regulat en la Llei del IRPF.

  Per tant, s'assimilen a descendents les persones vinculades al contribuent per raó d'acolliment en els termes establits a l'article 58 de la Llei 35/2006.

 • Ha de tractar-se de despeses corresponents a l'etapa de Primer Cicle d'Educació Infantil que es referix l'article 14.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, cursada en centres autoritzats i inscrits per la Conselleria competent en matèria d'educació.
 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, suma de les caselles [0435] y [0460] de la declaració, no supere:

  • - 30.000 euros en declaració individual.
  • - 50.000 euros en declaració conjunta.
 • Complits els anteriors requisits, només tindran dret a practicar la deducció els contribuents que convisquen amb els seus fills o descendents escolaritzats a la data de meritació de l'impost.

  Si el fill només conviu amb un dels pares en la data de meritació de l'impost, la deducció només pot ser aplicada per ell i per l'import total de les quantitats satisfetes a càrrec seu.

  No obstant això, en el cas de guarda i custòdia compartida, ambdós pares poden aplicar la deducció, encara que els fills no estiguen convivint de forma efectiva amb un d'ells en la data de meritació de l'impost, prorratejant-se l'import de la deducció sempre que ambdós hagen suportat la despesa de guarderia.Si només un d'ells ha satisfet l'import, serà este el que puga aplicar el percentatge de la deducció sobre l'esmentat import.

  En el cas que el descendent haguera mort en el període impositiu, el contribuent també podrà aplicar la deducció, sempre que es convisquera amb ell en la data de la seua mort.

 • Quan el menor convisqua amb més d'un progenitor, tutor o adoptant, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells, en cas que optaren per tributació individual.

  Per tant, en el cas que ambdós pares satisfacen les despeses de guarderia, si els dos tenen dret a la deducció cadascú en podrà deduir el 20 per 100 de l'import satisfet amb un màxim de 500 euros cada un, mentre que si només un d'ells tinguera dret a ella podria deduir el 20 per 100 del satisfet per ell amb un límit màxim de 1.000 euros.

  De la mateixa manera, en el cas de la mort de l'altre progenitor o adoptant, si ambdós satisfan despeses respecte d'un fill durant l'any (encara que abans de la mort només els pagara el mort), el límit màxim de la deducció s'hi prorratejarà per parts iguals.

  Si el descendent conviu amb ambdós pares casats en règim de guanys es presumix que la despesa ha sigut satisfeta per ambdós pares encara que l'abonament haja pogut ser realitzat per només un d'ells.Si tributen de forma conjunta, podran aplicar el percentatge de la deducció sobre la totalitat de les quantitats satisfetes.Si tributen per separat, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals entre ambdós amb el límit de 500 euros per a cada un.

  Al contrari, si es tracta de matrimonis en un altre règim diferent o parelles de fet, cadascun dels membres haurà de justificar que ha satisfet les despeses de guarderia per a poder aplicar la deducció, prorratejant-se el límit per part iguals si ambdós tenen dret.Si només un d'ells ha realitzat l'abonament, serà este el que únicament aplique la deducció.

 • Els contribuents hauran de conservar, durant el termini màxim de prescripció, les factures acreditatives de les despeses que donen de dret a la deducció.

Base de la deducció

 • La base de deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes pels conceptes de:

  - Custòdia

  A estos efectes les quantitats satisfetes a guarderies i centres d'educació infantil per la preinscripció i matrícula dels esmentats menors es consideraran despeses de custòdia.

  - Alimentació i

  - Adquisició de vestuari d'ús exclusiu escolar.

 • L'esmentada base de deducció es minorarà en l'import de les beques i ajudes obtingudes de qualsevol Administració Pública que cobrisquen tots o part de les despeses citades.

  La minoració s'aplicarà individualment per a cadascun dels descendents que es beneficien de les beques i ajudes.