Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per acolliment no remunerat de majors de seixanta-cinc anys i/o persones amb discapacitat

Normativa:Art. 1.Dotze Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre.

Quantia de la deducció

600 euros per cada persona gran de 65 anys o amb un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 33 per 100, que convisqua amb el contribuent durant més de 183 dies a l'any en règim d'acolliment sense contraprestació, quan per això no hagen obtingut ajudes o subvencions de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Que l'acolliment no done lloc a l'obtenció de ajudes o subvencions de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.
  • No es podrà practicar la present deducció, en el supòsit d'acolliment de majors de 65 anys, quan l'acollit estiga lligat al contribuent per un vincle de parentiu de consanguinitat o d'afinitat fins al quart grau inclòs.
  • Quan la persona acollida genere el de dret a la deducció per a més d'un contribuent simultàniament, l'import de la mateixa es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells si optaren per tributació individual.
  • Per a l'aplicació de la deducció el contribuent ha d'estar en possessió del document acreditatiu del corresponent acolliment no remunerat, expedit per la Conselleria competent en matèria d'assumptes socials.