Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Quantitats satisfetes a l'exercici amb dret a deducció

a. Regla general

Amb subjecció al límit de 9.040 euros, establit amb caràcter general, la base de la deducció està constituïda per l'import satisfet pel contribuent a l'exercici per a l'adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual, inclosa les despeses i tributs originats per l'adquisició que hagen anat a càrrec de l'adquirent.

Quan l'adquisició o rehabilitació es realitzen amb finançament alié, les quantitats finançades s'entenen invertides a mesura que es vagen amortitzant els préstecs obtinguts.

En estos supòsits, formaran part de la base de la deducció tant la amortització del capital com els interessos i altres despeses derivades de l'esmentat finançament. Dins d'estos últims poden citar-se, entre altres, els següents:

  • El cost dels instruments de cobertura del risc de tipus d'interés dels préstecs hipotecaris regulats a l'article dinové de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de reforma econòmica (BOE del 12).En el cas d'aplicació dels esmentats instruments de cobertura, els interessos satisfets pel contribuent es minoraran en les quantitats obtingudes per l'aplicació de l'esmentat instrument.
  • Les primes dels contractes d'assegurança de vida i d'incendis, sempre que estiguen inclosos en les condicions dels préstecs hipotecaris obtinguts per a l'adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual.

També formen part de la base de la deducció, amb independència de la utilització o no de finançament alié, les despeses i tributs originats per l'adquisició que hagen anat a càrrec de l'adquirent, tals com Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, IVA, despeses de notaria i registre, despeses d'agència, etc.

Important: d'acord amb la disposició addicional quaranta-cinquena Llei IRPF no s'integraran a la base de la deducció per inversió en vivenda habitual ni de deduccions establides per la Comunitat Autònoma les següents quantitats:

  • Les quantitats que per l'aplicació de clàusules terra hagueren sigut satisfetes pel contribuent el 2020, quan abans de finalitzar el termini de presentació d'autoliquidació del IRPF per l'esmentat exercici s'assolisca un acord de devolució de les mateixes amb l'entitat financera, o tal devolució siga procedent com a conseqüència de l'execució o compliment de sentències judicials o laudes arbitrals.
  • Aquelles quantitats satisfetes en exercicis anteriors pel contribuent en aplicació de les clàusules terra objecte de la devolució que es destinen directament per l'entitat financera a l'exercici, després de l'acord amb el contribuent afectat, sentència o laude arbitral, a minorar el principal del préstec.

b. Regles especials

A més de la regla general anteriorment comentada, per a determinar la base de la deducció, és a dir, les quantitats invertides amb dret a deducció, s'han de tindre en compte les següents regles especials:

  • Quan s'adquirisca una vivenda habitual havent gaudit de la deducció per adquisició d'altres vivendes habituals anteriors, no es podran practicar deduccions per l'adquisició o rehabilitació del nou habitatge fins que l'import invertit en ella excedisca de les quantitats invertides en les anteriors que hagueren gaudit de deducció.
  • Quan la transmissió de la vivenda habitual n'haguera generat una guany patrimonial exempt per reinversió, la base de deducció per adquisició o rehabilitació de la nova vivenda habitual es minorarà en el import del guany patrimonial eximix, no podent practicar-se deduccions fins que l'import invertit supere la suma del preu d'adquisició dels habitatges anteriors, en la mesura que haguera gaudit de deducció, més el guany patrimonial exempt en les anteriors.

De la mateixa manera, quan la transmissió de la vivenda habitual hauria generat un guany patrimonial parcialment no subjecta per aplicació de la disposició transitòria novena de la Llei del IRPF (per ser la data d'adquisició anterior a 31 de desembre de 1994) , la deducció per adquisició del nou habitatge no podrà començar fins que l'import invertit en la mateixa no supere les quantitats invertides a les anteriors vivendes habituals, en la mesura que hagueren gaudit de deducció, més el guany patrimonial que resulte exempt per reinversió.

L'aplicació dels coeficients reductors o d'abatiment per a determinar la part del guany patrimonial obtingut en la transmissió d'habitatges adquirits abans del 31 de desembre de 1994 que queda no subjecta al IRPF per aplicació del disposat en la de la disposició transitòria novena de la Llei de IRPF es comenta amb més detall al Capítol 11.