Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Especialitats fiscals de determinades subvencions i ajudes públiques

A. Subvencions de la Política Agrària Comunitària i altres ajudes públiques (subvencions corrents)

Normativa:Disposició addicional cinquena Llei IRPF

No s'integraran a la base imposable les rendes positives que es posen de manifest com a conseqüència de:

. La percepció de les següents ajudes de la política agrària comunitària:

 1. Abandonament definitiu del cultiu de vinya.
 2. Prima a l'arrencada de plantacions de pomeres.
 3. Prima a l'arrencada de plataneras.
 4. Abandonament definitiu de la producció lletera.
 5. Abandonament definitiu del cultiu de peres, bresquilles i nectarines.
 6. Arrencada de plantacions de peres, bresquilles i nectarines.
 7. Abandonament definitiu del cultiu de la remolatxa sucrera i de la canya de sucre.

. La percepció de les següents ajudes de la política pesquera comunitària:

 1. Paralització definitiva de l'activitat pesquera d'un vaixell i per la seua transmissió per a la constitució de societats mixtes a tercers països.
 2. Abandonament definitiu de l'activitat pesquera.

. La percepció d'ajudes públiques que tinguen per objecte reparar la destrucció, per incendi, inundació o afonament, d'elements patrimonials.

. La percepció d'ajudes a l'abandonament de l'activitat de transport per carretera satisfetes pel Ministeri de Foment a transportistes que complisquen els requisits establits en la normativa reguladora de la concessió de les esmentades ajudes.

Vegeu l'Ordre FOM/3218/2009, de 17 de novembre (BOE del 30).

. La percepció d'indemnitzacions públiques, a causa del sacrifici obligatori d'animals destinats a la reproducció de la cabana ramadera, en el marc d'actuacions destinades a l'erradicació d'epidèmies o malalties.

. Les ajudes públiques diferents de les anteriorment relacionades percebudes per a la reparació dels danys sofrits en elements patrimonials per incendi, inundació, afonament o altres causes naturals, només s'integraran a la base imposable en la part que excedisquen del cost de reparació dels mateixos.

En cap cas els costos de reparació, fins a l'import de l'esmentada ajuda, no seran fiscalment deduïbles ni es computaran com millora.

Tampoc no s'integraran a la base imposable de l'IRPF les ajudes públiques percebudes per a compensar el desallotjament temporal o definitiu per idèntiques causes del local en què el titular de l'activitat econòmica exercira la mateixa.

Regles per a calcular la renda que no s'integra a la base imposable de l'IRPF

Encara que la subvenció o ajuda pública prova d'absorbir la possible pèrdua experimentada en els elements patrimonials, en aquells supòsits en els quals l'import d'estes subvencions o ajudes siga inferior al de les pèrdues o disminucions de valor que, en el seu cas, s'hagen produït en els elements patrimonials, la diferència negativa podrà consignar-se en la declaració com a pèrdua patrimonial.

Quan no existisquen pèrdues, només s'exclourà de gravamen l'import de les ajudes.

El següent quadre recull el tractament fiscal d'estes subvencions i ajudes públiques en funció de l'import percebut i del resultat produït (guany o pèrdua patrimonial) en els elements a què l'ajuda o subvenció es referix.

Notes al quadre:

(*) Determinat conforme a les regles generals de l'IRPF per al càlcul de l'import dels guanys i pèrdues patrimonials, sense computar l'import de l'ajuda o subvenció.(Tornar)

(**) Este supòsit pot donar-se en aquells casos en els quals el valor de realització dels elements patrimonials fets malbé o destruïts siga superior al valor net comptable dels mateixos elements.(Tornar)

Signe de l'alteració patrimonial produïda (*) Import de la subvenció o ajuda percebudaRenda que s'ha d'incloure en la declaració
Pèrdua Major que la pèrdua patrimonial Cap
Menor que la pèrdua patrimonial Pèrdua patrimonial (diferència entre la subvenció o ajuda percebuda i la pèrdua experimentada)
Guany (**) Qualsevol Només el guany patrimonial obtingut

B. Subvencions forestals

Normativa:Disposició addicional quarta Llei IRPF

No s'integraran a la base imposable les subvencions concedides els qui exploten finques forestals gestionades d'acord amb plans tècnics de gestió forestal, ordenació de muntanyes, plans dasocráticos o plans de repoblació forestal aprovats per l'Administració forestal competent, sempre que el període de producció medi, segons l'espècie que es tracte, siga igual o superior a 20 anys.

C. Ajuts econòmics a esportistes d'alt nivell

Normativa:Art. 4 Reglament IRPF

En virtut de la seua exempció que establix l'article 7.m) de la Llei del IRPF per a estes ajudes, no s'inclouran entre els ingressos de les activitats professionals que, en el seu cas, puguen desenvolupar els qui tinguen reconeguda la condició d'esportistes d'alt nivell els ajuts econòmics de formació i tecnificació esportiva, amb el límit de 60.100 euros anuals.

L'exempció està condicionada al compliment dels següents requisits:

 • Que els seus beneficiaris tinguen reconeguda la condició d'esportistes d'alt nivell, conforme al previst al Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment (BOE del 25).
 • Que siguen finançades, directament o indirectament, pel Consell Superior d'Esports, per l'Associació d'Esports Olímpics, pel Comité Olímpic Espanyol o pel Comité Paralímpic Espanyol.