Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Índex 7.Per ser empresa el rendiment net minorat de la qual no supera 9.447,91 euros

S'aplicarà l'índex corrector 0,90 quan la suma dels rendiments nets minorats del conjunt de les activitats agrícoles i ramaderes desenvolupades pel contribuent no supere la quantitat de 9.447,91 euros anuals.

Per a determinar l'índex corrector per empreses el rendiment net minorat de les quals no supere 9.447,91 euros s'han d'excloure els rendiments nets minorats que deriven d'activitats forestals, ja siguen amb o sense transformació.

Incompatibilitat: este índex no resulta aplicable en els casos d'agricultors joves o assalariats agraris que tinguen de dret a la reducció especial del 25 per 100 a què es referix la disposició addicional sisena de la Llei del IRPF.