Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per despeses en l'adquisició de material escolar i llibres de text

Normativa:Art. 1.Huit Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre.

Quantia de la deducció

120 euros per cada descendent per l'adquisició de material escolar i llibres de text derivats de l'escolarització dels seus descendents en el segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, suma de les caselles [0435] y [0460] de la declaració, no supere les següents quantitats:

  a. En el supòsit de contribuents que no formen part d'una unitat familiar que tinga la condició legal de família nombrosa:

  • 20.000 euros en tributació individual.
  • 40.000 euros en tributació conjunta.

  b. En el supòsit de contribuents que formen part d'una unitat familiar que tinga la condició legal de família nombrosa:

  • 33.000 euros en tributació individual.
  • 53.000 euros en tributació conjunta.
 • La deducció correspondrà al ascendent que haja satisfet les quantitats destinades a l'adquisició dels llibres de text i del material escolar.Quan existisca més d'un contribuent amb dret a l'aplicació del benefici fiscal, il import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells.

  En el cas que un dels contribuents amb dret a l'aplicació del benefici fiscal no presente declaració per no estar obligat l'altre contribuent si complix els requisits pot aplicar-la en la seua totalitat.

 • Per a l'aplicació de la present deducció, només es tindran en compte aquells descendents que donen dret a l'aplicació del mínim per descendents a l'article 58 de la Llei del IRPF:
 • L'import de la deducció deurà minorar-se, per cada descendent, en la quantitat corresponent a les beques i ajudes obtingudes en el període impositiu procedents de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia o de qualsevol altra Administració Pública, que cobrisca la totalitat o part de les despeses per adquisició de material escolar o llibres de text.