Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Concepte i requisits dels descendents

Tenen esta consideració de "descendents" a efectes de l'aplicació d'este mínim, els fills, nets, besnets, etc., que descendixen del contribuent i que estan units a este per vincle de parentiu en línia recta per consanguinitat o per adopció, sense que s'entenguen incloses les persones unides al contribuent per vincle de parentiu col·lateral en línia (nebots) o per afinitat (fillastres).

S'assimilen als descendents, a estos efectes, les persones vinculades al contribuent per raó de tutela o acolliment, en els termes previstos en la legislació civil aplicable o, anara dels casos anteriors, als qui tinguen atribuïda per resolució judicial el seu guarda i custòdia.

Únicament podrà aplicar-se el mínim pels descendents i assimilats del contribuent que complisquen tots i cada un dels següents requisits:

a) Que el descendent, en els termes anteriorment comentats, siga menor de 25 anys a la data de meritació de l'Impost (normalment, el 31 de desembre o en la data de la defunció del contribuent si este mor un dia diferent del 31 de desembre), tret que es tracte de descendents amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, en el cas del qual podrà aplicar-se el mínim per descendents, qualsevol que siga la seua edat, sempre que es complisquen els restants requisits.

b) Que el descendent convisqua amb el contribuent.En els supòsits de separació matrimonial legal, quan la guarda i custòdia siga compartida, el mínim familiar per descendents es prorratejarà entre ambdós pares, amb independència d'aquell amb qui estiguen convivint a la data de meritació de l'impost.En cas contrari el mínim familiar per descendents correspondrà a qui, d'acord amb el disposat al conveni regulador aprovat judicialment, tinga atribuïda la guarda i custòdia dels fills en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), per ser esta la persona amb qui els descendents conviuen.

L'absència d'un fill de forma esporàdica de la vivenda habitual durant els períodes lectius del curs escolar no trenca el requisit de convivència exigit per a poder aplicar el contribuent el mínim per descendents, sempre que es complisquen la resta dels requisits establits sobre això.

No obstant això, en eixe cas s'ha de tindre en compte que s'assimila a la convivència la dependència econòmica, tret que se satisfacen anualitats per aliments a favor dels esmentats fills que siguen tingudes en compte per al càlcul de la quota íntegra.

Així que amb esta regulació legal, el progenitor o progenitors que tinguen la guarda i custòdia dels fills, encara que siga compartida, hauran d'aplicar el mínim per descendents per ser les persones amb les quals els descendents conviuen, i no podran aplicar les especialitats previstes per als supòsits d'anualitats per aliments a favor dels fills recollides als articles 64 i 75 de la Llei de l'Impost.

En cas que s'extingisca la guarda i custòdia sobre un fill per assolir este la majoria d'edat, es continuarà aplicant el mínim per descendents mentre que el contribuent progenitor de què es tracte mantinga la convivència amb el fill.Igualment, si el descendent major d'edat passa a conviure amb el progenitor que abona anualitats per aliments, tindrà dret al mínim, i no a l'aplicació de les esmentades anualitats.

D'altra banda, els progenitors que no convisquen amb els fills, però els deixen aliments per resolució judicial, podran optar per l'aplicació del mínim per descendents, en sostindre'ls econòmicament, o per l'aplicació del tractament previst per la Llei de l'Impost per a les referides anualitats per aliments.Si s'optara per l'aplicació del mínim per descendents, este es prorratejarà entre ambdós progenitors.

Vegeu sobre això el quadre sobre aplicació del mínim per descendent i l'opció per tributació conjunta en el cas de separacions judicials, divorcis i nul·litats de cònjuges amb fills.

c) Que el descendent no haja obtingut a l'exercici 2020 rendes superiors a 8.000 euros anuals, excloses les rendes exemptes de l'impost.

El concepte de renda anual, a estos efectes, està constituït per la suma algebraica dels rendiments nets (del treball, capital mobiliari i immobiliari i d'activitats econòmiques) de les imputacions de rendes i dels guanys i pèrdues patrimonials reduïdes computades l'any, amb independència del període impositiu en què s'haja produït l'alteració patrimonial, sense aplicar les regles d'integració i compensació d'este tipus de rendes.

d) Que el descendent no presente declaració del IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros.

En relació amb este requisit s'han d'efectuar les següents precisions:

  • Tributació individual del descendent. Si el descendent presenta declaració individual del IRPF, ja consistisca esta en una autoliquidació o a l'esborrany de declaració degudament subscrit o confirmat, amb rendes iguals o inferiors a 1.800 euros, els contribuents amb dret poden aplicar el mínim per descendents, sempre que es complisquen els restants requisits exigits.Si les rendes són superiors a 1.800 euros, cap d'ells no pot aplicar el mínim per descendents.

  • Tributació conjunta del descendent amb ambdós pares. Si el descendent menor d'edat presenta declaració conjunta amb els seus pares, estos poden aplicar en l'esmentada declaració el mínim per descendents que corresponga, sempre que es complisquen els restants requisits exigits.
  • Tributació conjunta del descendent amb un dels pares en els casos de separació legal o quan no existisca vincle matrimonial.En estos casos, el pare o la mare que tributa conjuntament amb els descendents que formen partix de la unitat familiar, aplicarà íntegrament el mínim per descendents corresponent a estos, i l'altre progenitor no tindrà dret al mínim en presentar els fills declaració, sempre que estos últims tinguen rendes superiors a 1.800 euros.

    En cas de no complir-se el supòsit de tindre rendes superiors a 1.800 euros, el mínim per descendents es distribuirà entre els pares amb el que convisqua el descendent per parts iguals, encara que un d'ells tribute conjuntament amb els fills.Esta mateixa regla resulta aplicable en els casos en què els fills sotmesos a guàrdia i custòdia compartida tributen conjuntament amb un dels seus progenitors.

    Vegeu sobre això el quadre sobre aplicació del mínim per descendent i l'opció per tributació conjunta en el cas de separacions judicials, divorcis i nul·litats de cònjuges amb fills.

    Atenció:tinga's en compte que entre les modalitats que figuren com unitats familiars, no es contempla la formada pel tutor i la persona tutelada, ni el cas d'acolliment o, fora d'estos casos, dels qui tinguen atribuïda per resolució judicial el seu guarda i custòdia, la qual cosa impedix tota possibilitat de tributar conjuntament pel IRPF en tals supòsits.

Supòsit especial:mort d'un dels pares

En els supòsits en què un dels pares mora l'any, intervinga o no matrimoni entre ells, i els fills menors d'edat o majors d'edat impossibilitats judicialment i sotmesos a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, hagen conviscut amb ambdós progenitors fins a la data de la defunció, el mínim per descendents es prorratejarà en tot cas entre els pares, encara que l'altre progenitor supérstite tribute conjuntament amb els fills menors d'edat i estos tinguen rendes superiors a 1.800 euros, ja que es considera que a la data de meritació de l'impost els dos progenitors tenen dret a la seua aplicació.

Recorde:en els termes anteriorment comentats, al present exercici 2020 el contribuent pot aplicar-se el mínim per descendents en els supòsits en què estos descendents per a obtindre una devolució presenten declaració individual pel IRPF, sempre que les rendes declarades no superen 1.800 euros.