Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Índex 6.Cultius en terres de regadiu que utilitzen, a tal efecte, energia elèctrica

S'aplicarà un índex de 0,80 quan els cultius es realitzen, en tot o en part, en terres de regadiu i el consum elèctric diari mitjà, en termes d'energia facturada en kWh, de la factura del mes del període impositiu amb més consum siga, almenys, 2,5 vegades superior al corresponent a la de dos mesos del mateix període impositiu, sempre que el contribuent, o la comunitat de regants en què participe, estiguen inscrits en el registre territorial corresponent a l'oficina gestora d'impostos especials a què es referix l'article 102.2 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials.

Este índex de 0,80 s'aplicarà sobre el rendiment procedent dels cultius realitzats en terres de regadiu per energia elèctrica i, quan no siga possible delimitar l'esmentat rendiment, este índex s'aplicarà sobre el resultat de multiplicar el rendiment procedent de tots els cultius pel percentatge que supose la superfície dels cultius en terres de regadiu que utilitzen, a tal final, energia elèctrica sobre la superfície total de l'explotació agrícola.

Este índex podrà aplicar-se per qualsevol de les següents activitats que utilitzen energia elèctrica per a regar els seus cultius, sempre que el rendiment procedisca de productes agrícoles:

  • Activitat agrícola susceptible d'estar inclosa en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'Impost sobre el Valor Afegit.
  • Aprofitaments que corresponguen al cedent en les activitats agrícoles desenvolupades en règim de parceria.
  • Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals, vegetals o animals, que requerisquen l'alta en un epígraf corresponent a activitats industrials de les Tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i es realitzen pels titulars de les explotacions de les quals s'obtinguen directament els esmentats productes naturals.