Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Exemple: càlcul d'interessos de demora per deduccions indegudes

El senyor R.I.T. per a  comprar un habitatge de nova construcció sobre pla va subscriure el 28 de novembre de 2012 un contracte privat de compravenda amb la promotora "ZZ" en el que s'establia el següent calendari de pagaments: Un primer pagament a compte de 9.000 euros a la data de firma del contracte privat i 3 pagaments anuals de 6.000 euros, sent l'últim venciment el 5 de novembre de 2015 i la resta 173.000 euros a l'entrega de l'habitatge l'octubre de 2016 mitjançant la subscripció d'un préstec hipotecari.

Malgrat el que s'ha esmentat anteriorment, per circumstàncies excepcionals no imputables al contribuent es van paralitzar les  obres procedint  El senyor R.I.T.  a sol·licitar  de l'Administració tributària una ampliació del termini de quatre anys per a la  finalització de les obres. Esta ampliació  se li va concedir per  un any més,  raó per la qual l'any 2016 no va lliurar quantitat alguna ni practique deducció.

Finalitzades les obres el 2017 es va firmar l'escriptura pública de compravenda el 14 d'octubre de 2017 i el novembre d'este any el senyor R.I.T es trasllada a la mateixa. No obstant això, per motius econòmics l'1 de febrer de 2020 procedix al seu lloguer incomplint el requisit de què este habitatge constituïsca la seua residència durant un termini continuat de, com a mínim, tres anys i, en conseqüència, perdent el dret a les deduccions practicades.

Les quantitats invertides i les deduccions practicades han sigut:

Any

Quantitats invertides

Deduccions practicades

2012 9.000 euros 1.350 euros (15 %)
2013 6.000 euros 900 euros (15 %)
2014 6.000 euros 900 euros (15 %)
2015 6.000 euros 900 euros (15 %)
2016 0 0
2017 9.040 euros 1.356 euros (15 %)
2018 9.040 euros 1.356 euros (15 %)
2019 9.040 euros 1.356 euros (15 %)

En quina quantitat haurà d'incrementar la quota líquida estatal i autonòmica de la declaració de 2020, si esta declaració es presenta i ingressa el dia 30 de juny de 2021 i, en relació amb les declaracions en les practique la deducció, la de l'exercici 2012 resulte per retornar i esta devolució es va produir el dia 29 de novembre de 2013, mentre que les dels exercicis 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018  i 2019 van anar positives?

Solució:

1. Import de les deduccions indegudes.

El contribuent ha incomplit el requisit de què l'habitatge constituïsca la seua residència habitual durant un termini continuat de, com a mínim, tres anys.

Per consegüent, l'import de les deduccions que procedix reintegrar és:

 • Deducció practicada en la declaració de 2012: 1.350,00
 • Deducció practicada en la declaració de 2013: 900,00
 • Deducció practicada en la declaració de 2014: 900,00
 • Deducció practicada en la declaració de 2015: 900,00
 • Deducció practicada en la declaració de 2016: 0,00
 • Deducció practicada en la declaració de 2017: 1.356,00
 • Deducció practicada en la declaració de 2018: 1.356,00
 • Deducció practicada en la declaració de 2019: 1.356,00
 • Total 8.118,00

Del total de les deduccions indegudes:

 • La suma dels imports de les deduccions practicades en les declaracions de 2012, 2013, 2014, 2015,  2017, 2018  i 2019 corresponents al tram estatal (50% s/8.118,00 = 4.059,00) incrementara la quota líquida estatal,
 • La suma dels imports de les deduccions practicades en les declaracions de 2012, 2013, 2014, 2015,  2017, 2018  i 2019 corresponents al tram autonòmic (50% s/8.118,00 = 4.059,00) incrementara la quota líquida autonòmica.

A estes quantitats caldrà afegir els corresponents Interessos de demora, calculats per separat per a les quantitats deduïdes a cada un dels exercicis.

2. Import dels Interessos de demora.

Advertència : pllaura el càlcul dels Interessos de demora del període comprés 01-01-21 al 30-06-21 s'ha aplicat el 3,75 per 100, que és el tipus d'interés de demora aprovat per la disposició addicional quaranta-novena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021.

2.1 Interessos de demora corresponents a la deducció indeguda de 2012 (1.350 euros).

a. Període inicial: del 30-11-13 al 31-12-13 (32 dies)

És el període comprés entre l'endemà a la data en què es va produir la devolució que va anar el dia 30 de novembre de 2014 i l'últim dia d'este any. El tipus d'interés de demora vigent en esta data era el 5 per 100:

 • Interessos de demora: (1.350 x 5 ÷ 100) x 32 ÷ 365 = 5,92

b. Període intermedie: del 01-01-14 al 31-12-20 (2.557 dies)

És el període comprés entre el dia 1 de gener de 2014 i 31 de desembre de 2020. El tipus d'interés de demora vigent l'any 2014 era el 5 per 100, el 2015 era el 4,375 per 100 i el 2016, 2017, 2018, 2019  i 2020, el 3,750 per 100. Per tant:

 • Interessos de demora any 2014: (1.350 x 5 ÷100) = 67,50
 • Interessos de demora any 2015: (1.350 x 4,375 ÷ 100) = 59,06
 • Interessos de demora any 2016: (1.350 x 3,75 ÷ 1 00) = 50,63
 • Interessos de demora any 2017: (1.350 x 3,75 ÷ 100) = 50,63
 • Interessos de demora any 2018: (1.350 x 3,75 ÷ 100) = 50,63
 • Interessos de demora any 2019: (1.350 x 3,75  ÷ 100) = 50,63
 • Interessos de demora any 2020: (1.350 x 3,75  ÷ 100) = 50,63
 • Total (67,50+59,06+50,63+50,63+50,63+50,63+50,63) = 379,71

c. c. Període final: del 01-01-21 al 30-06-21 (181 dies)

És el període comprés entre el dia 1 de gener de 2020 i el dia de presentació de la declaració de l'IRPF de l'exercici 2020, en este cas, el 30 de juny de 2021. El tipus d'interés de demora vigent el 2021 és el 3,75 per 100.

 • Interessos de demora: (1.350 x 3,750 ÷ 100) x 181 ÷ 365 = 25,10

d. Interessos de demora totals corresponents a la deducció de l'exercici 2012.

5,92 + 379,71 + 25,10 = 410,73 euros

2.2. Interessos de demora corresponents a la deducció indeguda de 2013 (900 euros).

a. Període inicial : del 01-07-14 al 31-12-14 (184 dies)

És el període comprés entre l'endemà a la data de venciment del termini de declaració de l'exercici 2013, que va anar el 30 de juny de 2014 i l'últim dia d'este any. El tipus d'interés vigent durant este període era del 5 per 100.

 • Interessos de demora: [(900 x 5 ÷ 100) x 184 ÷ 365] = 22,68

b. Període intermedie : del 01-01-15 al 31-12-20 (2.192 dies)

És el període comprés entre el dia 1 de gener de 2015 i 31 de desembre de 2020. El tipus d'interés de demora  vigent l'any 2015 era el 4,375 per 100 i en els anys 2016, 2017, 2018, 2019  i 2020  el 3,75 per 100. Per tant:

 • Interessos de demora any 2015: (900 x 4,375 ÷ 100) = 39,38
 • Interessos de demora any 2016: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2017: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2018: (900 x 3,75 ÷ 00) = 33,75
 • Interessos de demora any 2019: (900 x 3,75  ÷ 00) = 33,75
 • Interessos de demora any 2020: (900 x 3,75  ÷ 00) = 33,75
 • Total (39,38 + 33,75 +33,75 + 33,75 + 33,75 + 33,75) = 208,13

c. Periodo final : del 01-01-21 al 30-06-21 (181 dies)

És el període comprés entre el dia 1 de gener de 2021 i el dia de presentació de la declaració de l'IRPF de l'exercici 2020, en este cas, el 30 de juny de 2021. El tipus d'interés de demora vigent el 2021  és el 3,75 per 100.

 • Interessos de demora: [(900 x 3,750 ÷ 100) x 181 ÷ 365] = 16,74

Interessos de demora totals corresponents a la deducció de l'exercici 2013.

22,68 + 208,13 +  16,74 =  247,55 euros

2.3 Interessos de demora corresponents a la deducció indeguda de 2014 (900 euros).

a. Període inicial : del 01-07-15 al 31-12-15 (184 dies)

És el període comprés entre l'endemà a la data de venciment del termini de declaració de l'exercici 2014, que va anar el 30 de juny de 2015 i l'últim dia d'este any. El tipus d'interés vigent durant este període era del 4,375 per 100.

 • Interessos de demora: [(900 x 4,375 ÷ 100) x 184 ÷ 365] = 19,85

b. Període intermedie : del 01-01-16 al 31-12-20 (1.827 dies)

És el període comprés entre el dia 1 de gener de 2016 i 31 de desembre de 2020. El tipus d'interés de demora vigent l'any 2016, 2017, 2018, 2019  i 2020  era el 3,750 per 100. Per tant:

 • Interessos de demora any 2016: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2017: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2018: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2019: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2020: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Total (33,75 + 33,75 +33,75 + 33,75 + 33,75) = 168,75

c. Periodo final : el 01-01-21 al 30-06-21 (181 dies)

És el període comprés entre el dia 1 de gener de 2021 i el dia de presentació de la declaració de l'IRPF de l'exercici 2020, en este cas, el 30 de juny de 2021. El tipus d'interés de demora vigent el 2021 és el 3,75 per 100.

 • Interessos de demora: [(900 x 3,750 ÷ 100) x 181 ÷ 365] = 16,74

d. Interessos de demora totals corresponents a la deducció de l'exercici 2014.

19,85 + 168,75 +  16,74 =  205,34 euros

2.4 Interessos de demora corresponents a la deducció indeguda de 2015 (900 euros).

a. Període inicial : del 01-07-16 al 31-12-16 (184 dies)

És el període comprés entre l'endemà a la data de venciment del termini de declaració de l'exercici 2015, que va anar el 30 de juny de 2016 i 31 de desembre de 2016. El tipus d'interés de demora vigent l'any 2016 era el 3,750 per 100. Per tant:

Interessos de demora any 2016: [(900 x 3,75 ÷ 100) x 184 ÷ 366] = 16,97

b. Període intermedie : del 01-01-17 al 31-12-20 (1.461 dies)

És el període comprés entre el dia 1 de gener de 2017 i 31 de desembre de 2020. El tipus d'interés de demora vigent en els anys 2017, 2018, 2019  i 2020 era el 3,750 per 100. Per tant:

 • Interessos de demora any 2017: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2018: (900 x 3,75 ÷100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2019: (900 x 3,75 ÷100) = 33,75
 • Interessos de demora any 2020: (900 x 3,75 ÷100) = 33,75
 • Total  (33,75 + 33,75 +33,75 + 33,75) = 135

c. Periodo final : el 01-01-21 al 30-06-21 (181 dies)

És el període comprés entre el dia 1 de gener de 2021 i el dia de presentació de la declaració de l'IRPF de l'exercici 2020, en este cas, el 30 de juny de 2021. El tipus d'interés de demora vigent el 2021 és el 3,75 per 100.

 • Interessos de demora: [(900 x 3,750 ÷ 100) x 181 ÷ 365] = 16,74

d. Interessos de demora totals corresponents a la deducció de l'exercici 2015.

16,97 + 135 +  16,74 = 168,71 euros

2.5 Interessos de demora corresponents a la deducció indeguda de 2016 (no es va practicar deducció).

No hi ha deducció i per tant no existix deducció indeguda ni  interessos de demora

2.6 Interessos de demora corresponents a la deducció indeguda de 2017 (1.356 euros).

a. Període inicial : del 03-07-18 al 31-12-18 (182 dies)

És el període comprés entre l'endemà a la data de venciment del termini de declaració de l'exercici 2017, que va anar el 2 de juliol de 2018 i 31 de desembre de 2018. El tipus d'interés de demora vigent l'any 2018 era el 3,750 per 100. Per tant:

 • Interessos de demora any 2018: [(1.356 x 3,75 ÷ 100) x 182 ÷ 365] = 25,36

b. Període intermedie :  del 01-01-19 al 31-12-20 (731 dies)

És el període comprés entre el dia 1 de gener de 2019 i 31 de desembre de 2020. El tipus d'interés de demora vigent l'any 2019  i 2020 era el 3,750 per 100. Per tant:

 • Interessos de demora any 2019: (1.356 x 3,75 ÷ 100) = 50,85
 • Interessos de demora any 2020: (1.356 x 3,75  ÷ 100) = 50,85
 • Total (50,85 + 50,85) = 101

c. Periodo final : el 01-01-21 al 30-06-21 (181 dies)

És el període comprés entre el dia 1 de gener de 2021 i el dia de presentació de la declaració de l'IRPF de l'exercici 2020, en este cas, el 30 de juny de 2021. El tipus d'interés de demora vigent el 2021 és el 3,75 per 100.

 • Interessos de demora: [(1.356 x 3,750 ÷ 100) x 181 ÷ 365] = 25,21

d. Interessos de demora totals corresponents a la deducció de l'exercici 2017

25,36 + 101 +  25,21=  151,57 euros

2.7 Interessos de demora  corresponents a la deducció indeguda de  2018 (1.356 euros)

a. Període inicial : del 02-07-19 al 31-12-19 (183 dies)

És el període comprés entre l'endemà a la data de venciment del termini de declaració de l'exercici 2018, que va anar l'1 de juliol de 2019 i 31 de desembre de 2019. El tipus d'interés de demora vigent l'any 2019 era el 3,750 per 100. Per tant:

 • Interessos de demora any 2019: [(1.356 x 3,75 ÷ 100) x 183 ÷ 365] = 25,49

b. Període intermedie :  del 01-01-20 al 31-12-20 (366 dies)

És el període comprés entre el dia 1 de gener de 2020 i 31 de desembre de 2020. El tipus d'interés de demora vigent l'any  2020 era el 3,750 per 100. Per tant:

 • Interessos de demora any 2020: [(1.356 x 3,75  ÷ 100)] = 50,85

c. Periodo final :  del 01-01-21 al 30-06-21 (181 dies)

És el període comprés entre el dia 1 de gener de 2021 i el dia de presentació de la declaració de l'IRPF de l'exercici 2020, en este cas, el 30 de juny de 2021. El tipus d'interés de demora vigent el 2021 és de 3,75 per 100.

 • Interessos de demora: [(1.356 x 3,750 ÷ 100) x 181 ÷ 365] = 25,21

d. Interessos de demora totals corresponents a la deducció de l'exercici 2018

25,49 + 50,85 + 25,21 =  101,55 euros

2.8 Interessos de demora  corresponents a la deducció indeguda de  2019 (1.356 euros)

a. Període inicial : del 01-07-20 al 31-12-20 (184 dies)

És el període comprés entre l'endemà a la data de venciment del termini de declaració de l'exercici 2019, que va anar el 30 de juny de 2020 i 31 de desembre de 2020. El tipus d'interés de demora vigent l'any 2019 era el 3,750 per 100. Per tant:

 • Interessos de demora any 2020: [(1.356 x 3,75 ÷ 100) x 184 ÷ 366] = 25,56

b. Període final : del 01-01-21 al 30-06-21 (181 dies)

És el període comprés entre el dia 1 de gener de 2021 i el dia de presentació de la declaració de l'IRPF de l'exercici 2020, en este cas, el 30 de juny de 2021. El tipus d'interés de demora vigent durant este període és de 3,75 per 100.

 • Interessos de demora: [(1.356 x 3,750 ÷ 100) x 181 ÷ 365] = 25,21

c. Interessos de demora totals corresponents a la deducció de l'exercici 2019

25,56 + 25,21 = 50,77 euros

2.10 Interessos de demora a computar en la declaració de 2020

 • Corresponents a la deducció indeguda de 2012: 410,73
 • Corresponents a la deducció indeguda de 2013: 247,55
 • Corresponents a la deducció indeguda de 2014: 205,34
 • Corresponents a la deducció indeguda de 2015: 168,71
 • Corresponents a la deducció indeguda de 2017: 151,57
 • Corresponents a la deducció indeguda de 2018: 101,55
 • Corresponents a la deducció indeguda de 2019: 50,77
 • Total interessos: 1.336,22

El 50 per 100 dels interessos de demora corresponents als exercicis 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,  2018  i 2019 incrementarà la quota líquida estatal 668,11 euros) i el 50 per 100 restant 668,11 euros) la quota líquida autonòmica o viceversa.