Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Càlcul dels interessos de demora

Normativa: Art. 26 Llei general tributària

  1. Qüestiones generals
  2. Quadre de dates de venciment dels terminis de presentació i tipus d'interés de demora vigents
  3. Regles de càlcul
  4. Exemple: càlcul d'interessos de demora per deduccions indegudes