Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Qüestiones generals

Quan les deduccions que procedisca regularitzar en la declaració corresponent a present exercici s'hagueren practicat en declaracions de diferents exercicis, els interessos de demora hauran de determinar-se per separat respecte de les quantitats deduïdes en cada declaració, traslladant posteriorment la suma a la casella que corresponga de les reflectides en la declaració amb els números [0573], [0576], [0578] i [0581].

  • Si les declaracions en què s'hagueren practicat les esmentades deduccions van resultar per ingressar, els interessos de demora corresponents a les quantitats deduïdes a cada una d'elles es determinaran en funció del temps transcorregut entre la data de venciment del termini de declaració de l'exercici de què es tracte i la data en què s'este la declaració de l'exercici 2020.
  • Si com a resultat de la declaració en la que es van practicar les deduccions que ara es restituïxen es va obtindre una devolució, el període de demora es computarà des de l'endemà a la data en què esta s'haguera percebut fins la data de presentació de la declaració de l'exercici 2020.