Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Qüestions generals

Quan les deduccions que siga procedent regularitzar en la declaració corresponent al present exercici s'hagueren practicat en declaraciós de diferents exercicis, els interessos de demora s'hauran de determinar per separat respecte de les quantitats deduïdes en cada declaració, traslladant posteriorment la suma a la casella, que corresponga de les reflectides en la declaració amb els números [0573], [0576], [0578] y [0581].

  • Si les declaraciós en què s'hagueren practicat les esmentades deduccions van resultar a ingressar, els interessos de demora corresponents a les quantitats deduïdes en cada una d'elles es determinaran en funció del temps transcorregut entre la data de venciment del termini de declaració de l'exercici que es tracte i la data en què es presente la declaració de l'exercici 2020.
  • Si com a resultat de la declaració en la qual es van practicar les deduccions que ara es restituïxen es va obtindre una devolució, el període de demora es computarà des de l'endemà a la data en què esta s'haguera percebut fins a la data de presentació de la declaració de l'exercici 2020.