Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Regles de càlcul

Els interessos es calcularan aplicant a l'import de la deducció indeguda el tipus d'interés de demora vigent en cada un dels exercicis compresos entre la data de venciment del termini de declaració de l'exercici en què es va efectuar la deducció indeguda (o, en el seu cas, des de l'endemà a la data en què es va obtindre la devolució) i la data en què es presente la declaració corresponent a l'exercici 2020.

La suma dels interessos de demora corresponents a cada un dels esmentats exercicis determinarà l'import total dels interessos de demora corresponents a la deducció indeguda.

En la determinació dels interessos de demora poden distingir-se, a estos efectes, tres períodes:

Període inicial.

Comprendrà el nombre de dies transcorregut des del següent que va finalitzar el termini de declaració corresponent a l'exercici en què es va practicar la deducció que ara es restituïx (o, en el seu cas, des de l'endemà a la data en què es va obtindre la devolució) i el dia 31 de desembre de l'esmentat any.

La determinació de l'import dels interessos de demora corresponents a este període pot realitzar-se utilitzant la següent fórmula de càlcul:

Intereses demora període inicial = Import de la deducció x (tipus d'interés ÷ 100) x (període (núm. de dies) ÷ 365 o 366)

Com a tipus d'interés es prendrà, expressat en tant per 100, el tipus d'interés de demora vigent a l'exercici a què corresponga el període inicial.

Període intermedi.

Comprendrà cada un dels anys complets següents al període inicial, fins al 31 de desembre de 2020.

La determinació dels interessos de demora corresponents a cada un dels anys naturals compresos en este període pot realitzar-se mitjançant la següent fórmula:

Interessos demora de cada any = Import de la deducció x (tipus d'interés ÷ 100)

Com a tipus d'interés es prendrà, expressat en tant per 100, el tipus d'interés de demora vigent en cada un dels anys integrants d'este període.

No obstant això, ja que als exercicis 1994, 1995 i 1996 va estar vigent el mateix tipus d'interés de demora (11 per 100), els interessos corresponents a aquells dels esmentats exercicis que formen part del període intermedi, podran determinar-se de forma global, multiplicant l'esmentat tipus d'interés de demora pel número dels esmentats anys que integren el referit període.Esta mateixa regla podrà aplicar-se als exercicis 1999 i 2000 per als quals va estar vigent el mateix tipus d'interés de demora (5,5 per 100);per als exercicis 2002 i 2003 en els quals va estar vigent el mateix tipus d'interés de demora (5,5 per 100);per als exercicis 2005 i 2006 en els quals va estar vigent el mateix tipus d'interés de demora (5 per 100) i per als exercicis 2008 i 2009 (fins al 31 de març de 2009) en els quals el tipus d'interés de demora va ser del 7 per 100.A partir de l'1 d'abril de 2009 fins a 31 de desembre de 2014 el tipus d'interés de demora és del 5 per 100.L'interés de demora establit per a l'any 2015 va ser el 4,375 per 100 i per a 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 el 3,75 per 100.

Període final.

És el comprés entre l'1 de gener de 2021 i el dia de presentació de la declaració de l'exercici 2020

La determinació dels interessos corresponents a este període pot realitzar-se mitjançant la següent fórmula:

Interessos de demora període final = Import de la deducció x (3,75 ÷100) x (T20 ÷ 366)

T20 representa el nombre de dies del període de demora comprés l'any 2021, és a dir, els transcorreguts entre l'1 de gener i la data de presentació de la declaració de l'exercici 2020.

Nota:Per a 2021 s'aplica el tipus d'interés de demora del 3,75 per 100 aprovat per la disposició addicional quaranta-novena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021.