Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

c. Subministraments

Normativa:Art. 30.2.5ªb) Llei IRPF

S'ha d'incloure dins d'este concepte l'import de les despeses corresponents a electricitat i qualsevol altre proveïment (aigua, gas, telefonia, internet, etc.)que no tinguera la qualitat d'emmagatzemable.

Atenció: les despeses derivades de l'ús d'una línia de telefonia mòbil seran deduïbles en la mesura que esta línia s'utilitze exclusivament per al desenvolupament de l'activitat econòmica. Entre les esmentades despeses es trobarà el de l'adquisició del mateix telèfon mòbil, si bé l'esmentada deducció s'haurà de realitzar per la via de l'amortització, aplicant al seu valor d'adquisició el coeficient d'amortització corresponent.

Sense perjudici de l'anterior han de tindre's en compte a efectes de determinar les quantitats deduïbles per este concepte la següent regla especial del IRPF que es comenta a continuació.

IRPF per despeses de subministraments de la vivenda habitual del contribuent que estiga parcialment afecta el desenvolupament de l'activitat econòmica

Normativa:Art. 30.2.5ª.b) Llei IRPF

Des d'1 gener 2018, quan el contribuent afecte parcialment la seua vivenda habitual al desenvolupament de la seua activitat econòmica, les despeses de subministraments de l'esmentat habitatge, tals com aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, seran deduïbles en el percentatge resultant d'aplicar el 30 per 100 a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seua superfície total, tret que s'emprove un percentatge superior o inferior.

Observació: Anteriorment a la modificació duta a terme per l'article 11 de la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom (BOE del 25) només es consideraven plenament deduïbles en estos casos les despeses derivades de la titularitat de l'habitatge, com poden ser amortitzacions, IBI, comunitat de propietaris, etc, en proporció amb la part de l'habitatge afectat al desenvolupament de l'activitat i al seu percentatge de titularitat a l'immoble, tret que el contribuent fora arrendatari de l'habitatge, en el cas del qual podia deduir la despesa corresponent a les rendes satisfetes per l'arrendament de l'habitatge en proporció amb la part exclusivament afectada a l'activitat econòmica en relació amb la totalitat de la mateixa.Al contrari, s'exigia que les despeses derivades dels subministraments (aigua, llum, calefacció, telèfon, connexió a Internet, etc.)es destinaren exclusivament a l'exercici de l'activitat, no podent utilitzar-se en relació amb estos la mateixa regla de prorrateig que s'aplicava a les despeses derivades de la titularitat o de l'arrendament de l'habitatge.

Covid-19: en el cas que, a causa de la situació derivada del Covid 19, un professional treballe en el seu habitatge sense que esta es trobe parcialment afecta a l'activitat i, com a conseqüència de l'esmentat ús professional augmente la despesa habitual d'alguns subministraments (llum, internet, etc.)de la mateixa, tinga's en compte que no podran deduir-se estes despeses per subministraments ja que l'habitatge no es troba parcialment afecte a l'activitat sent la seua utilització motivada per una circumstància ocasional i excepcional.

Exemple:

Senyor J.C.P., per a l'exercici de l'activitat professional d'advocat, destina una habitació de 40 m² de la seua vivenda habitual.

Determinar l'import deduïble de les despeses de subministraments corresponents a la part de l'habitatge afectat a l'activitat professional tenint en compte que la vivenda habitual del contribuent té 100 m² i les despeses anuals per subministraments ascendixen a 5.000 euros.

Solució:

Proporció entre els m² de la vivenda habitual destinats a l'activitat respecte a la seua superfície total:40 m² / 100 m² = 40%

Percentatge de deducció (30% x 40%) = 12%

Despeses deduïbles (12% s/5.000 euros) = 600 euros