Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

2.Límits i excés d'aportacions

A. Límit màxim d'aportacions

  1. 24.250 euros anuals per a les aportacions realitzades per les persones amb discapacitat partícips.
  2. 10.000 euros anuals per a les aportacions realitzades per cadascuna de les persones amb les quals el partícip amb discapacitat tinga relació de parentiu, pel cònjuge o pels que el tingueren al seu càrrec en règim de tutela o acolliment.Tot això, sense perjudici de les aportacions que estes persones puguen realitzar al seu respectiu pla de pensions.

    La disposició addicional décima.2 i l'article 53.1.b) de la Llei del IRPF reconeixen el parent o tutor de la persona amb discapacitat la possibilitat de compatibilitzar les aportacions al pla de pensions de la persona amb discapacitat amb les aportacions que puguen realitzar al seu propi pla de pensions del sistema general, respectant els límits marcats en la llei.Tanmateix, respecte a la mateixa persona amb discapacitat no s'esmenta l'esmentada possibilitat, raó per la qual es consideren incompatibles les aportacions que efectue la mateixa persona amb discapacitat partícip al seu propi pla de pensions per a persones amb discapacitat i al mateix temps la realització per part d'este d'aportacions a sistemes de previsió social constituïts a favor d'altres persones amb discapacitat amb les quals tinga una relació de parentiu o tutoria.

  3. 24.250 euros anuals, computant tant les aportacions realitzades per la persona amb discapacitat com les realitzades per totes aquelles altres que realitzen aportacions a favor del mateix partícip amb discapacitat.

B. Excessos pendents de reduir d'aportacions realitzades als exercicis anteriors

Les aportacions realitzades a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat que, per insuficiència de base imposable, no hagueren pogut reduir-se en les declaraciós corresponents als exercicis 2015 a 2019, podran reduir-se en el present exercici, sempre que s'haguera sol·licitat en les respectives declaraciós poder reduir l'excés als cinc exercicis següents.

La reducció dels excessos, que s'efectuarà amb subjecció als límits màxims de reducció que a continuació es comenten, es realitzarà amb prioritat a què corresponga a les aportacions directes o contribucions empresarials imputades al mateix exercici.

C. Límit màxim de reducció de la base imposable

Les aportacions realitzades i, en el seu cas, l'excés d'aportacions realitzades i no reduïdes als exercicis les 2015 a 2019, podran ser objecte de reducció de la base imposable del IRPF del present exercici amb els següents límits màxims:

  1. 24.250 euros anuals per a les aportacions realitzades per la persona amb discapacitat partícip.
  2. 10.000 euros anuals per a les aportacions realitzades per cadascú d'aquells amb els quals la persona amb discapacitat tinga relació de parentiu o tutoria, així com pel cònjuge.Tot això, sense perjudici de les aportacions que puguen realitzar als seus propis plans de pensions.
  3. 24.250 euros anuals per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que realitzen aportacions a favor d'una mateixa persona amb discapacitat, incloses les de la mateixa persona amb discapacitat.

Quan es presenten diverses aportacions a favor de la mateixa persona amb discapacitat, la reducció s'efectuarà, en primer lloc, sobre les aportacions realitzades per la mateixa persona amb discapacitat i, només si les mateixes no assoliren el límit de 24.250 euros anuals, podran ser objecte de reducció les aportacions realitzades per altres persones al seu favor en la base imposable d'estes, de forma proporcional a la quantia de les esmentades aportacions.

Vegeu sobre això, dins del "Cas pràctic"Inclòs en este mateix Capítol, el supòsit de concurrència d'aportacions a un pla de pensions constituït a favor d'una persona amb discapacitat.

Important: quan la mateixa persona amb discapacitat realitze simultàniament aportacions i contribucions a sistemes de previsió social en general i a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat, s'ha d'aplicar com a límit conjunt a ambdós règims el límit major que existix individualment per a cada règim.

D. Excés d'aportacions corresponents a l'exercici que no hagen pogut ser objecte de reducció

Els contribuents que hagen realitzat aportacions a l'exercici a favor d'una mateixa persona amb discapacitat en els termes anteriorment comentats podran sol·licitar que les quantitats aportades que, per insuficiència de base imposable de l'exercici, no hagen pogut ser objecte de reducció, ho siguen als cinc exercicis següents.

A tal efecte, la sol·licitud s'haurà de realitzar en la declaració del IRPF de l'exercici en què les aportacions realitzades no hagen pogut ser reduïdes per excedir dels límits abans esmentats.

Atenció: les quantitats corresponents als excessos pendents de reduir d'aportacions realitzades als exercicis les 2015 a 2019 pendents d'aplicar a l'inici de l'exercici, les aplicades en la declaració i el romanent pendent d'aplicació en exercicis futurs així com com l'excés d'aportacions corresponents a l'exercici 2020 no aplicades l'import de les quals se sol·licita poder reduir als 5 exercicis següents, s'han de fer constar a l'annex C.2 de la declaració en l'apartat "Excés no reduït de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat pendents de compensar als exercicis següents".