Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Cas pràctic

Senyor L.M.H. amb una discapacitat del 33 per 100 i contractat indefinidament per l'empresa "XXX" l'1 de gener de 1999, va ser acomiadat el 12 de març de 2020.L'esmentat acomiadament va ser qualificat judicialment d'improcedent.Les dades facilitades per l'empresa al corresponent certificat de retencions i ingressos a compte del IRPF són els següents:

Retribucions ordinàries (ingressos íntegres dineraris):8.100,00

Indemnització per acomiadament:75.000,00

Retencions IRPF:0,00

Descomptes:Cotitzacions a la Seguretat Social:610,00

Senyor L.M.H. té dret a dos anys de prestació d'atur a partir del dia 1 d'abril de 2020;tanmateix, per tal d'integrar-se a una cooperativa de treball associat, decidix acollir-se a la modalitat de pagament únic per al cobrament de l'esmentada prestació, ascendint la quantitat percebuda a 16.800 euros.

Les restants rendes no exemptes del IRPF obtingudes pel contribuent l'any 2020 van ascendir 5.500 euros.

Determinar el rendiment net reduït del treball, tenint en compte que, per al càlcul de la indemnització per acomiadament o cessament del treballador fins a la quantia establida com a obligatòria a l'Estatut dels Treballadors, el salari regulador diari que ha de prendre's en consideració és de 90 euros.

Solució:

a. Tractament de la indemnització rebuda per acomiadament.

En tractar-se d'un acomiadament improcedent produït el 12 de març de 2020, per a determinar la indemnització exempta, ha de tindre's en compte que la disposició transitòria undécima.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (BOE del 24).

L'esmentada disposició transitòria undécima.2 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors establix que la indemnització per acomiadament improcedent dels contractes formalitzats anteriorment al 12 de febrer de 2012 es calcularà a raó de 45 dies de salari per any de servici pel temps de prestació de servicis anterior a l'esmentada data, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, i a raó de 33 dies de salari per any de servici pel temps de prestació de servicis posterior, prorratejant-se igualment per mesos els períodes de temps inferiors a un any.

L'import indemnitzatori resultant no podrà ser superior a 720 dies de salari, tret que del càlcul de la indemnització pel període anterior al 12 de febrer de 2012 resultara un nombre de dies superior, en el cas del qual s'aplicarà este com a import indemnitzatori màxim, sense que l'esmentat import puga ser superior a 42 mensualitats, en cap cas.

Determinació de l'import exempt conforme a la disposició transitòria undécima.2 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors:

 • Període 01-01-1999 a l'11-02-2012 (13 anys i 2 mesos d'antiguitat):

  Dies treballats en l'empresa:

  45 dies x 13 anys = 585 dies

  (45 dies x 2 mesos) / 12 mesos = 7,5 dies

  Total (585 + 7,5) = 592,5 dies

 • Període 12-02-2012 al 12-03-2020 (8 anys i 1 mes)

  Dies treballats en l'empresa:

  33 dies x 8 años= 264 dies

  (33 dies x 1 mes) ÷ 12 mesos = 2,75 dies

  Total (264 + 2,75):266,75 dies

Import de la indemnització exempt:

En la mesura que els dies tinguts en compte per al càlcul de la indemnització pels dos períodes és de 859,25 dies (592,5 dies + 266,75 dies) i l'import de la indemnització no pot superar els 720 dies de salari, la quantia establida com a obligatòria per l'Estatut dels Treballadors serà de 64.800 euros (90 euros x 720 dies).

La quantia de la indemnització per acomiadament improcedents establida com a obligatòria per l'Estatut dels Treballadors (64.800 euros) no supera el límit de 180.000 euros que fixa l'article 7.e) de la Llei del IRPF per la qual cosa està exempta en la seua totalitat.

Import de la indemnització no exempt:

L'excés de la quantitat percebuda sobre l'import exempt (75.000 – 64.800) = 10.200 euros està subjecte a gravamen en concepte de rendiments del treball.No obstant això, sobre l'esmentada quantitat s'haurà d'aplicar el percentatge de reducció del 30 per 100 per entendre's generada en un període de temps superior a 2 anys.

Vegen-se sobre això dins d'este Capítol en Fase 1a:Determinació del rendiment íntegre del treball l'apartat destinat a examinar la reducció per "Rendiments amb període de generació superior a dos anys".

b. Prestació d'atur en la seua modalitat de pagament únic.

La prestació d'atur en la modalitat de pagament únic qualsevol que siga el seu import està exempta del IRPF.

c. Declaració dels rendiments obtinguts.

Rendiments íntegres:(8.100 + 10.200) = 18.300,00

Reducció article 18.2 Llei del IRPF:(30% s/ 10.200) = 3.060,00

Total ingressos computables (18.300 -3.060) = 15.240,00

Despeses deduïbles:(Seguretat social) article 19.2.a) Llei del IRPF:610,00

Rendiment net previ (15.240,00 – 610,00) (1) = 14.630,00

Altres Despeses Deduïbles article 19.2.f) Llei del IRPF:

 • Per obtenció de rendiments de treball:2.000,00
 • Treballadors actius amb discapacitat (2):3.500,00

Rendiment net:(14.630 – 2.000 – 3.500) = 9.130,00

Reducció per obtenció de rendiments del treball (3) 5.565 - [1,5 x (14.630 - 13.115)] = 3.292,50

Rendiment net reduït: (9.130,00 -3.292,50) = 5.837,50

Notes a l'exemple:

(1) Les despeses deduïbles en concepte d'"altres despeses diferents" de l'article 19.2.f) de la Llei del IRPF tenen com a límit el rendiment íntegre del treball una vegada minorat per la resta de despeses deduïbles.Per això s'ha de calcular el rendiment net previ que fixe el límit que no podrà superar-se per les esmentades despeses.(Tornar)

(2) En el present cas tots els rendiments íntegres del treball estan vinculats a la seua condició de treballador amb discapacitat pel que el límit de la despesa incrementada per treballadors actius amb discapacitat serà el rendiment net previ calculat (14.630 euros).(Tornar)

(3) En estar el rendiment net previ del treball comprés entre 13.115 i 16.825 euros i no tindre rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros (en concret té 5.500 euros) la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball aplicant l'article 20 de la Llei del IRPF a la redacció a 01/01/2020, seria:5.565 - [1,5 x (RNT 14.630 - 13.115)] = 3.292,5. (Tornar)