Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

1.Rendiments amb període de generació superior a dos anys, diferents dels derivats de sistemes de previsió social:reducció del 30 per 100

En general

S'aplicarà una reducció del 30 per 100 de l'import dels rendiments íntegres quan es donen tots i cada un dels següents requisits:

 • Que els rendiments tinguen un període de generació superior a dos anys.

  El període de generació del rendiment s'ha d'entendre com el temps transcorregut des de l'inici de l'existència del dret a percebre el rendiment fins que este es materialitza, produint-se la meritació del rendiment.El període de generació així entés ha de ser superior a dos anys, computats de data a data.

 • Que els rendiments s'imputen en un únic període impositiu.
 • Que en el termini dels cinc períodes impositius anteriors a aquell en el qual resulten exigibles, el contribuent no hauria obtingut altres rendiments amb període de generació superior a dos anys, a què haguera aplicat la reducció.

En particular:rendiments derivats de l'extinció d'una relació laboral, comuna o especial

Quan es tracte de indemnitzacions derivades de l'extinció d'una relació laboral, comuna o especial, es tindran en compte per a aplicar la reducció del 30 per 100, les següents particularitats:

 • Es considerarà com a període de generació el nombre d'anys de servici del treballador.
 • Estos rendiments poden cobrar-se també de forma fraccionada.

  Ara bé, en el cas que es cobren de forma fraccionada, només serà aplicable la reducció del 30 per 100 quan el quocient resultant de dividir el nombre d'anys de generació, computats de data a data, entre el nombre de períodes impositius de fraccionament, siga superior a dos.

 • El contribuent pot aplicar la reducció, encara que en el termini dels cinc períodes impositius anteriors haguera obtingut altres rendiments amb període de generació superior a dos anys, als quals haguera aplicat la reducció prevista en este apartat.

Règim transitori: 

Normativa:Disposició transitòria vint-i-cinquena Llei IRPF

 • Per a rendiments que es vingueren percebent de forma fraccionada anteriorment a 1 de gener de 2015 i NO procedisquen d'indemnitzacions per extinció de la relació laboral, comuna o especial, o de la relació mercantil. 

  1. Ha de tractar-se de rendiments diferents dels procedents d'indemnitzacions per extinció de la relació laboral, comuna o especial, o de la relació mercantil a què es referix l'article 17.2 e) de la Llei (administradors i membres dels Consells d'Administració, de les Juntes que facen les seues vegades i altres membres d'altres òrgans representatius).
  2. Ha de tractar-se de rendiments que es vingueren percebent-ne de forma fraccionada anteriorment 1 de gener de 2015.
  3. Ha de tractar-se de rendiments amb dret a l'aplicació de la reducció de l'article 18.2 de la Llei del IRPF, a la seua redacció en vigor a 31 de desembre de 2014.

  Quan es complisquen estes condicions el contribuent podrà aplicar la reducció actual del 30 per 100, a cada una de les fraccions que s'imputen a partir d'1 de gener de 2015, sempre que el quocient resultant de dividir el nombre d'anys de generació, computats de data a data, entre el nombre de períodes impositius de fraccionament, siga superior a dos.

  No obstant això, quan es tracte de rendiments derivats de compromisos adquirits anteriorment a 1 de gener de 2015 que tingueren previst l'inici de la seua percepció de forma fraccionada en períodes impositius que s'inicien a partir de l'esmentada data, la substitució de la forma de percepció inicialment acordada per la seua percepció en un únic període impositiu no alterarà l'inici del període de generació del rendiment.

 • Per a rendiments que es perceben de forma fraccionada i deriven de l'extinció anteriorment a 1 d'agost de 2014 de la relació mercantil amb administradors i membres dels Consells d'Administració, i altres membres d'altres òrgans representatius.

  Tractant-se de rendiments del treball procedents d'indemnitzacions per extinció de la relació mercantil amb administradors i membres dels Consells d'Administració i altres membres d'altres òrgans representatius amb període de generació superior a dos anys, es podrà aplicar la reducció del 30 per 100 quan el quocient resultant de dividir el nombre d'anys de generació, computats de data a data, entre el nombre de períodes impositius de fraccionament, siga superior a dos, sempre que la data de l'extinció de la relació siga anterior a 1 d'agost de 2014.

 • Per a rendiments que deriven de l'exercici d'opcions de compra sobre accions o participacions pels treballadors concedides abans a 1 de gener de 2015.

  En el cas dels rendiments del treball que deriven de l'exercici d'opcions de compra sobre accions o participacions pels treballadors que hagueren sigut concedides anteriorment a 1 de gener de 2015 i s'exerciten transcorreguts més de dos anys des de la seua concessió, si, a més, no es van concedir anualment, es podrà aplicar esta reducció del 30 per 100, encara que en el termini dels cinc períodes impositius anteriors a aquell en què s'exerciten, el contribuent haguera obtingut altres rendiments amb període de generació superior a dos anys a què haguera aplicat la reducció.